สถาบันติวราม
หน้าแรก ดูแล+จบ ป.ตรี ภายใน 3 ปี สมัครสมาชิกรับข่าวสาร ติดต่อเรา
062-879-1212
เวลา 09:00 - 15:00 น.

สถาบันติวคืออะไร
คณะที่สถาบันเปิดติว
ดูแล+จบ ป.ตรี ภายใน 3 ปี
เอกสารที่ใช้สมัคร ม.ราม
วุติ ม.3 สมัคร ป.ตรี
การเทียบวุฒิ ม.ราม
หลักสูตร ม.รามคำแหง
แผนที่สถาบันติว
ระบบคำนวนเกรดเฉลี่ย
เกร็ดความรู้วิชา ป.ตรี
เกร็ดความรู้วิชา ป.โท
ตารางติว
1-64
ป.โทร
1 / 8
จบแน่นอน
2 / 8
ข้อดีของการติว
3 / 8
ระยะเวลาสมัครติว
4 / 8
รับสมัครติวสีม่วง
5 / 8
จบป ตรีแน่นอน
6 / 8
7 / 8
ติวออนไลน์66
8 / 8
รับสมัครติวสีชมพู


  หลักสูตรมหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะวิทยาศาสตร์
 

 สถาบันติว P&G   เปิดรับสมัครติวนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครทุกวัน  ถึง 24 ตุลาคม 2564 ทุกวันค่ะ * 

 

สายงานประกอบอาชีพ

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดสอน

1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์

1.1 มีเรียนวิชาโท (แผน ก.)

1.2 ไม่มีเรียนวิชาโท (แผน ข.)

2. สาขาวิชาสถิติศาสตร์

3. สาขาวิชาเคมี

4. สาขาวิชาฟิสิกส์

5. สาขาวิชาชีววิทยา

6. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

7. สาขาวิชาการวิจัยดำเนินงาน

8. สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ

9. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

10. สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงการจัดและการหาคำเหมาะที่สุด

11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

12. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

13. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

14. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

15. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

ภาครัฐบาล

1. สายงานกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน

 • นักสถิติ
 • นักฟิสิกส์รังสี
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • นักวิชาการชั่งตวงวัด
 • นักชีววิทยา
 • นักคณิตศาสตร์
 • นักวิทยาศาสตร์
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์
 • นักวิเคราะห์อาหาร
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • นักนิเวศวิทยา
 • นักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • นักเคมี
 • นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฉพาะทาง

2. สายงานกระทรวงอุตสาหกรรม

 • นักวิชาการอุตสาหกรรม
 • นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
 • เจ้าหน้าที่ทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
 • นักจุลชีววิทยา
 • นักวิจัยผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • นักวิจัยสิ่งแวดล้อม
 • นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการผลิต

3. สายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 • นักวิชาการเกษตร
 • นักกีฏวิทยา
 • นักวิชาการประมง
 • เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
 • นักนิเวศวิทยา
 • นักพันธุศาสตร์
 • นักพฤษศาสตร์
 • นักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการเกษตร

4. สายงานกระทรวงมหาดไทย

 • นักวิชาการแรงงาน
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • นักสถิติและวิจัยประชากร
 • นักวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

5. สายงานกระทรวงการคลัง

 • เจ้าหน้าที่ประเมินอากร
 • นักวิชาการคลัง
 • นักวิชาการสรรพากร
 • นักวิชาการสรรพสามิต

6. สายงานกระทรวงศึกษาธิการ

 • ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์
 • ครูสอนวิชาชีววิทยา
 • ครูสอนวิชาฟิสิกส์
 • ครูสอนวิชาเคมี
 • ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • นักวิจัยด้านการศึกษา

7. สายงานมหาวิทยาลัย

 • อาจารย์มหาวิทยาลัย, วิทยาลัย
 • เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการวิจัย
 • นักวิชาการศึกษา
 • นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 • นักสถิติ
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

8. สายงานกระทรวง, กรม, อื่นๆ

 • นักการข่าว
 • นักประชาสัมพันธ์
 • เจ้าหน้าที่ทะเบียน
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นักวิจัย
 • บัณฑิตอาสา
 • นักวิชาการพัฒนาชนบท

 

 

ภาครัฐวิสาหกิจ

1. รัฐวิสาหกิจรูปบริการ (การไฟฟ้า, ประปา, การปิโตรเลียม, การบินไทย, การทางพิเศษ)

 • เจ้าหน้าที่วิจัย
 • เจ้าหน้าที่สถิติ
 • เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
 • ตำแหน่งงานอื่นๆ ที่รับวุฒิ วท.บ

2. รัฐวิสาหกิจรูปรัฐพาณิชย์ (ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน, โรงงานยาสูบ, บริษัทขนส่ง และบริษัทหรือโรงงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจ)

 • นักวิเคราะห์องค์การ
 • พนักงานสินเชื่อ
 • พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล

 

ภาคเอกชน

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัท ห้างร้านต่างๆ

 • อาจารย์มหาวิทยาลัย, วิทยาลัย
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ
 • เจ้าหน้าที่สถิติ
 • พนักงานสินเชื่อ
 • พนักงานเร่งรัดหนี้ สิน
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางด้านวิทยาศาสตร์
 • ตำแหน่งงานอื่นๆ ที่รับวุฒิ วท.บ.
 • เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
 • นักวิจัยและวางแผนระบบงาน

2. ประกอบอาชีพอิสระ

 • ประเภทค้าขาย
 • ประเภทช่างฝีมือต่างๆ
 • ประเภทเกษตรกรรม
 • นักวิจัยอิสระทั่วไป
 • นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฉพาะทาง
 • ประเภทศิลปิน
 • ประเภทธุรกิจ
 • ประเภทกีฬา
 • ประเภทบริการเทคโนโลยี

 

โอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน

          ในสภาพเศรษฐกิจของประเทศปัจจุบันตลอดถึงอนาคต มุ่งที่จะพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ จึงตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ เพื่อนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาทางด้านการเกษตรการอาหารและการแพทย์การคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ จึงได้เปิดสาขาใหม่ๆ เช่น สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาอื่นๆ เพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ของประเทศ มหาวิทยาลัยตระหนักถึงปัญหาการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งยังขาดแคลนบุคลากรทางด้านนี้เป็นอย่างมาก จึงจัดให้มีทุนเรียนฟรีขึ้นในสาขาขาดแคลนจำนวน 80 ทุน พร้อมค่าใช้จ่ายส่วนตัวอีกคนละ 10,000 บาทต่อปี

          เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆ ที่รองรับผู้สำเร็จทางด้านนี้ เช่น กรมวิทยาศาสตร์ กรมป่าไม้ กรมประมง กรมทรัพยากรธรณี กรมปศุสัตว์ กรมศุลกากร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ โรงเรียนและวิทยาลัย มหาวิทยาลัยต่างๆ สถาบันวิจัยหรือทดสอบเกี่ยวกับ แพทย์ อาหารและยารักษาโรค ฯลฯ

 


Tags
หลักสูตรมหาวิทยาลัยรามคำแหง , คณะวิทยาศาสตร์ ,  สถาบันติว , P&G   , เปิดรับสมัครติวนักศึกษาใหม่ , ปีการศึกษา , 2564เปิดรับสมัครทุกวัน  , ตุลาคม , ทุกวันค่ะ , *  สายงานประกอบอาชีพ , คณะวิทยาศาสตร์ , สาขาวิชาที่เปิดสอน , สาขาวิชาคณิตศาสตร์ , มีเรียนวิชาโท , (แผน , ไม่มีเรียนวิชาโท , (แผน , สาขาวิชาสถิติศาสตร์ , สาขาวิชาเคมี , สาขาวิชาฟิสิกส์ , สาขาวิชาชีววิทยา , สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ , สาขาวิชาการวิจัยดำเนินงาน , สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ , สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร , สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงการจัดและการหาคำเหมาะที่สุด , สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ , สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ , สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม , สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร , สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ , ภาครัฐบาล , สายงานกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน , นักสถิติ , นักฟิสิกส์รังสี , นักวิชาการคอมพิวเตอร์ , นักวิชาการชั่งตวงวัด , นักชีววิทยา , นักคณิตศาสตร์ , นักวิทยาศาสตร์ , เจ้าหน้าที่ฝ่ายทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์ , นักวิเคราะห์อาหาร , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , นักนิเวศวิทยา , นักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ , นักเคมี , นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม , นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฉพาะทาง , สายงานกระทรวงอุตสาหกรรม , นักวิชาการอุตสาหกรรม , นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร , เจ้าหน้าที่ทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์ , เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล , นักจุลชีววิทยา , นักวิจัยผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ , นักวิจัยสิ่งแวดล้อม , นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการผลิต , สายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , นักวิชาการเกษตร , นักกีฏวิทยา , นักวิชาการประมง , เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร , นักนิเวศวิทยา , นักพันธุศาสตร์ , นักพฤษศาสตร์ , นักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการเกษตร , สายงานกระทรวงมหาดไทย , นักวิชาการแรงงาน , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , นักสถิติและวิจัยประชากร , นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ , สายงานกระทรวงการคลัง , เจ้าหน้าที่ประเมินอากร , นักวิชาการคลัง , นักวิชาการสรรพากร , นักวิชาการสรรพสามิต , สายงานกระทรวงศึกษาธิการ , ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ , ครูสอนวิชาชีววิทยา , ครูสอนวิชาฟิสิกส์ , ครูสอนวิชาเคมี , ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป , นักวิจัยด้านการศึกษา , สายงานมหาวิทยาลัย , อาจารย์มหาวิทยาลัย, , วิทยาลัย , เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการวิจัย , นักวิชาการศึกษา , นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ , นักสถิติ , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน , สายงานกระทรวง, , กรม, , อื่นๆ , นักการข่าว , นักประชาสัมพันธ์ , เจ้าหน้าที่ทะเบียน , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน , นักวิจัย , บัณฑิตอาสา , นักวิชาการพัฒนาชนบท , ภาครัฐวิสาหกิจ , รัฐวิสาหกิจรูปบริการ , (การไฟฟ้า, , ประปา, , การปิโตรเลียม, , การบินไทย, , การทางพิเศษ) , เจ้าหน้าที่วิจัย , เจ้าหน้าที่สถิติ , เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ , เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล , ตำแหน่งงานอื่นๆ , ที่รับวุฒิ , วท.บ , รัฐวิสาหกิจรูปรัฐพาณิชย์ , (ธนาคารกรุงไทย, , ธนาคารออมสิน, , โรงงานยาสูบ, , บริษัทขนส่ง , และบริษัทหรือโรงงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจ) , นักวิเคราะห์องค์การ , พนักงานสินเชื่อ , พนักงานเร่งรัดหนี้สิน , เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล , ภาคเอกชน , ธนาคารพาณิชย์ , บริษัท , ห้างร้านต่างๆ , อาจารย์มหาวิทยาลัย, , วิทยาลัย , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ , เจ้าหน้าที่สถิติ , พนักงานสินเชื่อ , พนักงานเร่งรัดหนี้ , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางด้านวิทยาศาสตร์ , ตำแหน่งงานอื่นๆ , ที่รับวุฒิ , วท.บ. , เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ , นักวิจัยและวางแผนระบบงาน , ประกอบอาชีพอิสระ , ประเภทค้าขาย , ประเภทช่างฝีมือต่างๆ , ประเภทเกษตรกรรม , นักวิจัยอิสระทั่วไป , นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฉพาะทาง , ประเภทศิลปิน , ประเภทธุรกิจ , ประเภทกีฬา , ประเภทบริการเทคโนโลยี , โอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ,           ในสภาพเศรษฐกิจของประเทศปัจจุบันตลอดถึงอนาคต , มุ่งที่จะพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ , จึงตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ , เพื่อนำเทคโนโลยีต่างๆ , เข้ามาช่วยปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาทางด้านการเกษตรการอาหารและการแพทย์การคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ , จึงได้เปิดสาขาใหม่ๆ , เช่น , สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม , และสาขาอื่นๆ , เพิ่มขึ้น , เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , ฉบับที่ , ของประเทศ , มหาวิทยาลัยตระหนักถึงปัญหาการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ , ซึ่งยังขาดแคลนบุคลากรทางด้านนี้เป็นอย่างมาก , จึงจัดให้มีทุนเรียนฟรีขึ้นในสาขาขาดแคลนจำนวน , พร้อมค่าใช้จ่ายส่วนตัวอีกคนละ , บาทต่อปี ,           เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆ , ที่รองรับผู้สำเร็จทางด้านนี้ , เช่น , กรมวิทยาศาสตร์ , กรมป่าไม้ , กรมประมง , กรมทรัพยากรธรณี , กรมปศุสัตว์ , กรมศุลกากร , สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย , สำนักงานสถิติแห่งชาติ , โรงเรียนและวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยต่างๆ , สถาบันวิจัยหรือทดสอบเกี่ยวกับ , แพทย์ , อาหารและยารักษาโรค ,

ข้อมูลการใช้งาน
จำนวน online 42 คน
IP : 44.200.117.166
สมาชิกล่าสุด
คุณ พันธ์ฤทธิ์ xxxxxxx
คณะ คณะรัฐศาสตร์
วัน/เวลา 05 พฤศจิกายน 2565 23:36:52
 
 
ภาพบรรยากาศการติว
โถทางเดินและราวบันได มีการเช็ดถูฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อสม่ำเสมอ
โถงทางเดินทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อสม่ำเสมอ
 
ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ
โถทางเดินและราวบันได มีการเช็ดถูฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อสม่ำเสมอ
สถาบันติว P&G ซอยรามคำแหง43/1 เข้ามาจากปากซอยอยู่ด้านขวามือห้องที่ 2 และ 3
  
 
ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ

บริการ ห้องพัก ราม 2, ที่พักราม2, หอพักราม 2, ห้องเช่าราม 2
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Copyright© pg-ram.com
designed by
pg-gov.com
(B: 389,C: 0)
หน้าแรก | ตารางเรียน | สาขาราม 2 | หลักสูตรราม | การดานถามตอบ
สถาบันติว PASS & GOOD
2151/2-3 ซอยรามคำแหง43/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 Tel.02-7162180-2

เข้าซอยรามคำแหง 43/1 มองด้านขวามือก่อนถึง 7-11 (เซเว่น)
 
ติว สอน สอบ สมัคร เรียน รับติว รับสอน ติวราม ติวหน้าราม สอบราม สมัครราม สมัครเรียนราม สอนราม เรียนราม สอนหน้าราม สถาบันติวราม สถาบันติวหน้าราม ราม หน้าราม รามคำแหง ม.ราม มหาวิทยาลัยราม มหาวิทยาลัยรามคำแหง ราม 2 หน้าราม 2 รามคำแหง 2 ม.ราม 2 มหาวิทยาลัยราม 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2