สถาบันติวราม
หน้าแรก ดูแล+จบ ป.ตรี ภายใน 3 ปี สมัครสมาชิกรับข่าวสาร ติดต่อเรา
062-879-1212
เวลา 09:00 - 15:00 น.

สถาบันติวคืออะไร
คณะที่สถาบันเปิดติว
ดูแล+จบ ป.ตรี ภายใน 3 ปี
เอกสารที่ใช้สมัคร ม.ราม
วุติ ม.3 สมัคร ป.ตรี
การเทียบวุฒิ ม.ราม
หลักสูตร ม.รามคำแหง
แผนที่สถาบันติว
ระบบคำนวนเกรดเฉลี่ย
เกร็ดความรู้วิชา ป.ตรี
เกร็ดความรู้วิชา ป.โท
ตารางติว
1-64
ป.โทร
1 / 8
จบแน่นอน
2 / 8
ข้อดีของการติว
3 / 8
ระยะเวลาสมัครติว
4 / 8
รับสมัครติวสีม่วง
5 / 8
จบป ตรีแน่นอน
6 / 8
7 / 8
ติวออนไลน์66
8 / 8
รับสมัครติวสีชมพู


  หลักสูตรมหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะมนุษยศาสตร์
 

 

 

สถาบันติว P&G   เปิดรับสมัครติวนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2564

 เปิดรับสมัครทุกวัน  ถึง 24 ตุลาคม 2564 ทุกวันค่ะ * 

 

สายงานประกอบอาชีพ

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดสอน

1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

2. สาขาวิชาภาษาไทย

3. สาขาวิชาประวัติศาสตร์

4. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

5. สาขาวิชาภาษาเยอรมัน

6. สาขาวิชาปรัชญา

7. สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

8. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

9. สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

10. สาขาวิชาภาษาสเปน

11. สาขาวิชาภาษารัสเซีย

12. สาขาวิชาภาษาจีน

13. สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว

 

ภาครัฐบาล

1. สายงานกระทรวงศึกษาธิการ

 • ครูสอนวิชาบรรณารักษ์
 • ครูสอนวิชาประวัติศาสตร์
 • ครูสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส
 • ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
 • เจ้าหน้าที่การศึกษา
 • ครูสอนฝึกการพูด
 • ครูสอนภาษาไทย
 • ครูสอนวิชาสังคมศึกษา
 • ครูสอนภาษาเยอรมัน
 • ครูสอนภาษาจีน
 • ครูสอนภาษาสเปน
 • ครูสอนภาษารัสเซีย
 • นักวิชาการฝึกอบรม
 • นักวิชาการศึกษา
 • นักวรรณคดี
 • อาจารย์มหาวิทยาลัย
 • นักวิจัยสังคมศาสตร์
 • บรรณารักษ์ และสารสนเทศ
 • นักวิชาการวัฒนธรรม
 • นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 • เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
 • นักอักษรศาสตร์
 • นักวิชาการฝึกอาชีพ
 • นักประวัติศาสตร์

2. สายงานกระทรวงมหาดไทย

 • นักสังคมสงเคราะห์
 • นักพัฒนาชุมชน
 • นักการข่าว
 • นักสารสนเทศ

3. สายงานกระทรวงการต่างประเทศ

 • พนักงานแปลเอกสาร
 • เจ้าหน้าที่การทูต
 • ล่าม
 • เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ
 • เจ้าหน้าที่กงสุล
 • เจ้าหน้าที่สารนิเทศ

4. สายงานในกระทรวง กรมอื่นๆ

 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการวิจัย
 • นักสังคมสงเคราะห์
 • นักวิชาการ
 • บัณฑิตอาสา
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
 • ตำแหน่งอื่นๆ ที่รับวุฒิสาขาคณะมนุษยศาสตร์

 

ภาครัฐวิสาหกิจ

1. รัฐวิสาหกิจบริการ การสื่อสาร, การปิโตรเลียม การไฟฟ้า, การประปา, การท่าเรือฯ องค์การโทรศัพท์, การรถไฟ, การบินไทย, และการทางพิเศษ

 • ผู้ประกาศวิทยุโทรทัศน์
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
 • นักจัดรายการ
 • ผู้อ่านข่าว / ผู้สื่อข่าว
 • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 • ตำแหน่งงานอื่นๆ ที่รับวุฒิคณะมนุษยศาสตร์

2. รัฐวิสาหกิจรูปพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารออมสิน, โรงงานยาสูบ, ธนาคารกรุงไทย, และธนาคารเอกชนต่างๆ , บริษัทขนส่ง ฯลฯ

 • พนักงานฝ่ายรายวัน
 • พนักงานฝ่ายสินเชื่อ
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
 • พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
 • พนักงานฝ่ายต่างประเทศ

 

ภาคเอกชน

1. ธนาคารพาณิชย์, บริษัท ห้างร้านต่างๆ

 • เลขานุการ
 • มัคคุเทศก์
 • อาจารย์มหาวิทยาลัย, วิทยาลัยเอกชน
 • นักประชาสัมพันธ์
 • พนักงานแปลเอกสารหรือแปลบทความ
 • นักหนังสือพิมพ์ / นักแปล
 • พนักงานสินเชื่อ
 • พนักงานฝ่ายต่างประเทศ
 • นักข่าว
 • นักเขียนประเภทวิจารณ์
 • ตำแหน่งงานอื่นๆ ที่รับวุฒิสาขาคณะมนุษยศาสตร์ เช่น นักจัดรายการวิทยุ, โทรทัศน์

2. ประกอบอาชีพอิสระ

 • ประกอบอาชีพค้าขาย
 • ประกอบอาชีพช่างฝีมือต่างๆ
 • ประกอบอาชีพศิลปิน
 • ประกอบอาชีพธุรกิจ
 • ประกอบอาชีพกีฬา
 • ประกอบอาชีพบริการสังคม
 • นักจัดรายการวิทยุ, โทรทัศน์อิสระ

 

โอกาสการเข้าสู่ตลาดแรงงาน

          วิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในคณะมนุษยศาสตร์ โดยลักษณะของวิชาแล้วไม่เป็นวิชาชีพ (ยกเว้นวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศึกษา) แต่เป็นสาขาวิชาการที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ รวมทั้งมรดกตกทอดที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้นมา เป็นการเรียนเพื่อเสริมสร้างความเป็นคนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ฉะนั้นโอกาสในการประกอบอาชีพเหมือนสาขาวิชาอื่นที่เป็นวิชาชีพโดยตรง เช่น แพทยศาสตร์ จึงมีน้อยกว่า

           อย่างไรก็ตาม วิชาในคณะมนุษยศาสตร์เป็นวิชาที่สอนให้มนุษย์เข้าใจมนุษย์ในสังคม เป็นวิชาที่มีเนื้อหากว้างขวางเข้าไปในวิชาแขนงอื่นๆ ผู้ที่จบจากคณะนี้จึงสามารถเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพอื่นๆ ได้ดี โดยเฉพาะนักสารนิเทศ ซึ่งทำหน้าที่ค้นคว้าหาข้อมูล สำหรับนักการเมือง นักบริหาร ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากในปัจจุบัน

            นอกจากหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชนแล้ว ยังประกอบอาชีพส่วนตัว สุดแต่ความสามารถของบุคคลและโอกาสจะอำนวยให้


Tags
หลักสูตรมหาวิทยาลัยรามคำแหง , คณะมนุษยศาสตร์ ,   สถาบันติว , P&G   , เปิดรับสมัครติวนักศึกษาใหม่ , ปีการศึกษา , 2564 เปิดรับสมัครทุกวัน  , ตุลาคม , ทุกวันค่ะ , *  สายงานประกอบอาชีพ , คณะมนุษยศาสตร์ , สาขาวิชาที่เปิดสอน , สาขาวิชาภาษาอังกฤษ , สาขาวิชาภาษาไทย , สาขาวิชาประวัติศาสตร์ , สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส , สาขาวิชาภาษาเยอรมัน , สาขาวิชาปรัชญา , สาขาวิชาสื่อสารมวลชน , สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา , สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา , สาขาวิชาภาษาสเปน , สาขาวิชาภาษารัสเซีย , สาขาวิชาภาษาจีน , สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว , ภาครัฐบาล , สายงานกระทรวงศึกษาธิการ , ครูสอนวิชาบรรณารักษ์ , ครูสอนวิชาประวัติศาสตร์ , ครูสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส , ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ , เจ้าหน้าที่การศึกษา , ครูสอนฝึกการพูด , ครูสอนภาษาไทย , ครูสอนวิชาสังคมศึกษา , ครูสอนภาษาเยอรมัน , ครูสอนภาษาจีน , ครูสอนภาษาสเปน , ครูสอนภาษารัสเซีย , นักวิชาการฝึกอบรม , นักวิชาการศึกษา , นักวรรณคดี , อาจารย์มหาวิทยาลัย , นักวิจัยสังคมศาสตร์ , บรรณารักษ์ , และสารสนเทศ , นักวิชาการวัฒนธรรม , นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ , เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ , นักอักษรศาสตร์ , นักวิชาการฝึกอาชีพ , นักประวัติศาสตร์ , สายงานกระทรวงมหาดไทย , นักสังคมสงเคราะห์ , นักพัฒนาชุมชน , นักการข่าว , นักสารสนเทศ , สายงานกระทรวงการต่างประเทศ , พนักงานแปลเอกสาร , เจ้าหน้าที่การทูต , ล่าม , เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ , เจ้าหน้าที่กงสุล , เจ้าหน้าที่สารนิเทศ , สายงานในกระทรวง , กรมอื่นๆ , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการวิจัย , นักสังคมสงเคราะห์ , นักวิชาการ , บัณฑิตอาสา , เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล , ตำแหน่งอื่นๆ , ที่รับวุฒิสาขาคณะมนุษยศาสตร์ , ภาครัฐวิสาหกิจ , รัฐวิสาหกิจบริการ , การสื่อสาร, , การปิโตรเลียม , การไฟฟ้า, , การประปา, , การท่าเรือฯ , องค์การโทรศัพท์, , การรถไฟ, , การบินไทย, , และการทางพิเศษ , ผู้ประกาศวิทยุโทรทัศน์ , เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล , นักจัดรายการ , ผู้อ่านข่าว , ผู้สื่อข่าว , พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน , ตำแหน่งงานอื่นๆ , ที่รับวุฒิคณะมนุษยศาสตร์ , รัฐวิสาหกิจรูปพาณิชย์ , ธนาคารแห่งประเทศไทย, , ธนาคารออมสิน, , โรงงานยาสูบ, , ธนาคารกรุงไทย, , และธนาคารเอกชนต่างๆ , บริษัทขนส่ง , พนักงานฝ่ายรายวัน , พนักงานฝ่ายสินเชื่อ , เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล , พนักงานเร่งรัดหนี้สิน , พนักงานฝ่ายต่างประเทศ , ภาคเอกชน , ธนาคารพาณิชย์, , บริษัท , ห้างร้านต่างๆ , เลขานุการ , มัคคุเทศก์ , อาจารย์มหาวิทยาลัย, , วิทยาลัยเอกชน , นักประชาสัมพันธ์ , พนักงานแปลเอกสารหรือแปลบทความ , นักหนังสือพิมพ์ , นักแปล , พนักงานสินเชื่อ , พนักงานฝ่ายต่างประเทศ , นักข่าว , นักเขียนประเภทวิจารณ์ , ตำแหน่งงานอื่นๆ , ที่รับวุฒิสาขาคณะมนุษยศาสตร์ , เช่น , นักจัดรายการวิทยุ, , โทรทัศน์ , ประกอบอาชีพอิสระ , ประกอบอาชีพค้าขาย , ประกอบอาชีพช่างฝีมือต่างๆ , ประกอบอาชีพศิลปิน , ประกอบอาชีพธุรกิจ , ประกอบอาชีพกีฬา , ประกอบอาชีพบริการสังคม , นักจัดรายการวิทยุ, , โทรทัศน์อิสระ , โอกาสการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ,           วิชาต่างๆ , ที่เปิดสอนในคณะมนุษยศาสตร์ , โดยลักษณะของวิชาแล้วไม่เป็นวิชาชีพ , (ยกเว้นวิชาบรรณารักษศาสตร์ , สารสนเทศศึกษา) , แต่เป็นสาขาวิชาการที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ , รวมทั้งมรดกตกทอดที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้นมา , เป็นการเรียนเพื่อเสริมสร้างความเป็นคนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น , ฉะนั้นโอกาสในการประกอบอาชีพเหมือนสาขาวิชาอื่นที่เป็นวิชาชีพโดยตรง , เช่น , แพทยศาสตร์ , จึงมีน้อยกว่า ,            อย่างไรก็ตาม , วิชาในคณะมนุษยศาสตร์เป็นวิชาที่สอนให้มนุษย์เข้าใจมนุษย์ในสังคม , เป็นวิชาที่มีเนื้อหากว้างขวางเข้าไปในวิชาแขนงอื่นๆ , ผู้ที่จบจากคณะนี้จึงสามารถเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพอื่นๆ , ได้ดี , โดยเฉพาะนักสารนิเทศ , ซึ่งทำหน้าที่ค้นคว้าหาข้อมูล , สำหรับนักการเมือง , นักบริหาร , ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากในปัจจุบัน ,             นอกจากหน่วยงานของรัฐบาล , รัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชนแล้ว , ยังประกอบอาชีพส่วนตัว , สุดแต่ความสามารถของบุคคลและโอกาสจะอำนวยให้ ,

ข้อมูลการใช้งาน
จำนวน online 26 คน
IP : 44.200.117.166
สมาชิกล่าสุด
คุณ พันธ์ฤทธิ์ xxxxxxx
คณะ คณะรัฐศาสตร์
วัน/เวลา 05 พฤศจิกายน 2565 23:36:52
 
 
ภาพบรรยากาศการติว
ห้องน้ำมีพนักงานทำความสะอาดประจำสม่ำเสมอ
ห้องติวโต๊ะเรียนจัดเว้นระยะห่าง ตามมาตราการโควิด-19 และมีการทำความสะอาดสม่ำเสมอ
 
ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ
โถทางเดินและราวบันได มีการเช็ดถูฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อสม่ำเสมอ
สถาบันติว P&G ซอยรามคำแหง43/1 เข้ามาจากปากซอยอยู่ด้านขวามือห้องที่ 2 และ 3
  
 
ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ

บริการ ห้องพัก ราม 2, ที่พักราม2, หอพักราม 2, ห้องเช่าราม 2
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Copyright© pg-ram.com
designed by
pg-gov.com
(B: 389,C: 0)
หน้าแรก | ตารางเรียน | สาขาราม 2 | หลักสูตรราม | การดานถามตอบ
สถาบันติว PASS & GOOD
2151/2-3 ซอยรามคำแหง43/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 Tel.02-7162180-2

เข้าซอยรามคำแหง 43/1 มองด้านขวามือก่อนถึง 7-11 (เซเว่น)
 
ติว สอน สอบ สมัคร เรียน รับติว รับสอน ติวราม ติวหน้าราม สอบราม สมัครราม สมัครเรียนราม สอนราม เรียนราม สอนหน้าราม สถาบันติวราม สถาบันติวหน้าราม ราม หน้าราม รามคำแหง ม.ราม มหาวิทยาลัยราม มหาวิทยาลัยรามคำแหง ราม 2 หน้าราม 2 รามคำแหง 2 ม.ราม 2 มหาวิทยาลัยราม 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2