สถาบันติวราม
หน้าแรก ดูแล+จบ ป.ตรี ภายใน 3 ปี สมัครสมาชิกรับข่าวสาร ติดต่อเรา
062-879-1212
เวลา 09:00 - 15:00 น.

สถาบันติวคืออะไร
คณะที่สถาบันเปิดติว
ดูแล+จบ ป.ตรี ภายใน 3 ปี
เอกสารที่ใช้สมัคร ม.ราม
วุติ ม.3 สมัคร ป.ตรี
การเทียบวุฒิ ม.ราม
หลักสูตร ม.รามคำแหง
แผนที่สถาบันติว
ระบบคำนวนเกรดเฉลี่ย
เกร็ดความรู้วิชา ป.ตรี
เกร็ดความรู้วิชา ป.โท
ตารางติว
1-64
ป.โทร
1 / 8
จบแน่นอน
2 / 8
ข้อดีของการติว
3 / 8
ระยะเวลาสมัครติว
4 / 8
รับสมัครติวสีม่วง
5 / 8
จบป ตรีแน่นอน
6 / 8
7 / 8
ติวออนไลน์66
8 / 8
รับสมัครติวสีชมพู


  การโอนย้ายระบบการเรียนการสอน ชั้นปริญญาตรี
 

การโอนย้ายระบบการเรียนการสอน ชั้นปริญญาตรี

          เพื่อให้การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนของนักศึกษา จากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค และจากส่วนภูมิภาคมาส่วนกลางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัย จึงได้กำหนดวิธีการดังต่อไปนี้

เกณฑ์การโอนย้าย

1. เป็นผู้ที่มีสถานภาพการเป็นนักศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ และปัจจุบันยังมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่

2. นักศึกษาจากส่วนกลางที่จะโอนย้ายฯ ไปส่วนภูมิภาค ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ใน 4 สาขาวิชา คือ สาขานิติศาสตร์ สาขาการบริหารทั่วไป สาขาการสื่อสารมวลชน และสาขาการบริหารรัฐกิจ ในกรณีที่ไม่ได้ศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าว แต่ประสงค์จะโอนย้ายฯ จากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค ให้ดำเนินการด้านฐานข้อมูลย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา ที่ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service) อาคาร KLB ชั้น 1 ให้ถูกต้องก่อน กรณีที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อ 18.2 “นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา ต้องเคยลงทะเบียนเรียนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ” สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาคสามารถโอนย้ายฯ เข้าศึกษา ที่ส่วนกลางได้ทุกสาขาวิชา หากจะย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา ให้ดำเนินการโดยใช้รหัสประจำตัวใหม่ ภายหลังการโอนย้ายฯ แล้ว

3. เฉพาะนักศึกษาที่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตไว้ จะต้องชำระเงินค่าเทียบโอนส่วนที่เหลือและ หรือค่าธรรมเนียมเทียบโอนหน่วยกิตล่าช้าให้ครบถ้วน ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนดก่อน สำหรับการโอนย้าย ฯ จากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค

4. นักศึกษาที่ดำเนินการโอนย้ายฯ แล้ว ให้เริ่มศึกษาของแต่ละระบบการเรียนการสอน ตั้งแต่ภาค 1 เป็นต้นไป

ผู้ที่ประสงค์ใช้สิทธิสอบซ่อม และหรือภาคฤดูร้อน ให้ดำเนินการดังนี้

4.1 นักศึกษาที่โอนย้ายฯ จากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาคให้ใช้รหัสประจำตัวใหม่ที่ได้จากการโอนย้ายฯ ลงทะเบียนสอบซ่อมที่ สาขาวิทยบริการฯ ตามวันเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษาส่วนภูมิภาค โดยใช้ฐานข้อมูลการลงทะเบียนเรียนภาค 2 และหรือภาคฤดูร้อน ของส่วนกลาง และเป็นกระบวนวิชาที่เปิดสอบซ่อมในส่วนภูมิภาคเท่านั้น

4.2 นักศึกษาที่โอนย้ายฯ จากส่วนภูมิภาคมาส่วนกลาง ให้ใช้รหัสประจำตัวใหม่ที่ได้จากการโอนย้ายฯ ลงทะเบียนสอบซ่อมที่อาคารเวียงคำ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) ตามวันเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษาส่วนกลาง โดยใช้ฐานข้อมูลการลงทะเบียนเรียนภาค 2 และหรือภาคฤดูร้อน ของส่วนภูมิภาค

5. ให้ดำเนินการโอนย้ายฯ ได้เพียงครั้งเดียว หากนักศึกษาต้องการย้ายกลับระบบเดิมต้องลาออกแล้ว สมัครใหม่โดยนำหน่วยกิตสะสมมาเทียบโอนได้ในอัตรา ค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 50 บาท

 

ขั้นตอนการโอนย้ายฯ

1. นำใบตรวจสอบผลการศึกษา ( Check Grade) สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา และใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคสุดท้าย พร้อมทั้งเงินจำนวน 560 บาท (ค่าโอนย้ายฯ 500 บาท และค่าทำบัตรประจำตัว 60 บาท) กรณีที่ขาดสถานภาพนักศึกษา 1 – 2 ภาคการศึกษา ให้ไปชำระเงินค่ารักษาสถานภาพฯ ที่กองคลัง อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 แล้วไปติดต่อที่ฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน อาคาร สวป. ชั้น 6 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและข้อมูลต่างๆ ในเบื้องต้น

2. ให้ดำเนินการ ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย กำหนดดังนี้

2.1 นักศึกษาที่จะโอนย้ายจากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จระหว่างวันที่ ( สอบถามมหาลัยโดยตรง )

2.2 นักศึกษาที่จะโอนย้ายจากส่วนภูมิภาคมาส่วนกลาง ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จระหว่างวันที่ (สอบถามมหาลัยโดยตรง) 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

1. ให้ลงทะเบียนเรียน โดยใช้รหัสประจำตัวใหม่ตามบัตรประจำตัวนักศึกษา

2. ให้ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่เปิดสอนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ของแต่ละระบบการเรียนการสอน

3. ให้ชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนตามอัตราของแต่ละระบบการเรียนการสอน

 


Tags
การโอนย้ายระบบการเรียนการสอน , ชั้นปริญญาตรี , การโอนย้ายระบบการเรียนการสอน , ชั้นปริญญาตรี ,           เพื่อให้การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนของนักศึกษา , จากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค , และจากส่วนภูมิภาคมาส่วนกลางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย , มหาวิทยาลัย , จึงได้กำหนดวิธีการดังต่อไปนี้ , เกณฑ์การโอนย้าย , เป็นผู้ที่มีสถานภาพการเป็นนักศึกษาไม่น้อยกว่า , ภาคการศึกษาปกติ , และปัจจุบันยังมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่ , นักศึกษาจากส่วนกลางที่จะโอนย้ายฯ , ไปส่วนภูมิภาค , ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ใน , สาขาวิชา , สาขานิติศาสตร์ , สาขาการบริหารทั่วไป , สาขาการสื่อสารมวลชน , และสาขาการบริหารรัฐกิจ , ในกรณีที่ไม่ได้ศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าว , แต่ประสงค์จะโอนย้ายฯ , จากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค , ให้ดำเนินการด้านฐานข้อมูลย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา , ที่ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ , อาคาร , ชั้น , ให้ถูกต้องก่อน , กรณีที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี , “นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา , ต้องเคยลงทะเบียนเรียนมาแล้ว , ไม่น้อยกว่า , ภาคการศึกษาปกติ” , สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาคสามารถโอนย้ายฯ , เข้าศึกษา , ที่ส่วนกลางได้ทุกสาขาวิชา , หากจะย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา , ให้ดำเนินการโดยใช้รหัสประจำตัวใหม่ , ภายหลังการโอนย้ายฯ , แล้ว , เฉพาะนักศึกษาที่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตไว้ , จะต้องชำระเงินค่าเทียบโอนส่วนที่เหลือและ , หรือค่าธรรมเนียมเทียบโอนหน่วยกิตล่าช้าให้ครบถ้วน , ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนดก่อน , สำหรับการโอนย้าย , จากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค , นักศึกษาที่ดำเนินการโอนย้ายฯ , แล้ว , ให้เริ่มศึกษาของแต่ละระบบการเรียนการสอน , ตั้งแต่ภาค , เป็นต้นไป , ผู้ที่ประสงค์ใช้สิทธิสอบซ่อม , และหรือภาคฤดูร้อน , ให้ดำเนินการดังนี้ , นักศึกษาที่โอนย้ายฯ , จากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาคให้ใช้รหัสประจำตัวใหม่ที่ได้จากการโอนย้ายฯ , ลงทะเบียนสอบซ่อมที่ , สาขาวิทยบริการฯ , ตามวันเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษาส่วนภูมิภาค , โดยใช้ฐานข้อมูลการลงทะเบียนเรียนภาค , และหรือภาคฤดูร้อน , ของส่วนกลาง , และเป็นกระบวนวิชาที่เปิดสอบซ่อมในส่วนภูมิภาคเท่านั้น , นักศึกษาที่โอนย้ายฯ , จากส่วนภูมิภาคมาส่วนกลาง , ให้ใช้รหัสประจำตัวใหม่ที่ได้จากการโอนย้ายฯ , ลงทะเบียนสอบซ่อมที่อาคารเวียงคำ , มหาวิทยาลัยรามคำแหง , (หัวหมาก) , ตามวันเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษาส่วนกลาง , โดยใช้ฐานข้อมูลการลงทะเบียนเรียนภาค , และหรือภาคฤดูร้อน , ของส่วนภูมิภาค , ให้ดำเนินการโอนย้ายฯ , ได้เพียงครั้งเดียว , หากนักศึกษาต้องการย้ายกลับระบบเดิมต้องลาออกแล้ว , สมัครใหม่โดยนำหน่วยกิตสะสมมาเทียบโอนได้ในอัตรา , ค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ , ขั้นตอนการโอนย้ายฯ , นำใบตรวจสอบผลการศึกษา , สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา , และใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคสุดท้าย , พร้อมทั้งเงินจำนวน , (ค่าโอนย้ายฯ , และค่าทำบัตรประจำตัว , บาท) , กรณีที่ขาดสถานภาพนักศึกษา , ภาคการศึกษา , ให้ไปชำระเงินค่ารักษาสถานภาพฯ , ที่กองคลัง , อาคารสำนักงานอธิการบดี , ชั้น , แล้วไปติดต่อที่ฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน , อาคาร , สวป. , ชั้น , เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและข้อมูลต่างๆ , ในเบื้องต้น , ให้ดำเนินการ , ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย , กำหนดดังนี้ , นักศึกษาที่จะโอนย้ายจากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค , ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จระหว่างวันที่ , ( สอบถามมหาลัยโดยตรง ) , นักศึกษาที่จะโอนย้ายจากส่วนภูมิภาคมาส่วนกลาง , ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จระหว่างวันที่ , (สอบถามมหาลัยโดยตรง)  , ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน , ให้ลงทะเบียนเรียน , โดยใช้รหัสประจำตัวใหม่ตามบัตรประจำตัวนักศึกษา , ให้ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่เปิดสอนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด , ของแต่ละระบบการเรียนการสอน , ให้ชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนตามอัตราของแต่ละระบบการเรียนการสอน ,

ข้อมูลการใช้งาน
จำนวน online 62 คน
IP : 44.200.117.166
สมาชิกล่าสุด
คุณ พันธ์ฤทธิ์ xxxxxxx
คณะ คณะรัฐศาสตร์
วัน/เวลา 05 พฤศจิกายน 2565 23:36:52
 
 
ภาพบรรยากาศการติว
สถาบันติว P&G ซอย รามคำแหง 43/1 เข้ามาจากปากซอยอยู่ทางด้านขวามือ ห้องที่ 2 และ 3 ค่ะ
ก่อนเข้าสถาบันติว ต้องตรวจเช็คอุณหภูมิ และมีแอกกอฮอล์ไว้บริการ ตามมาตราการโควิด-19
เคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์มีการป้องกันตามมาตราการโควิด-19 และมีการทำความสะอาดทุกๆ 1 ชม.
 
ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ
มีการสแกนคิวอาร์โค๊ดไทยชนะ และลงชื่อ เข้าและออกจากสถาบันติวP&G  พร้อมทั้งตรวจวัดอุณหภูมิ และรับแอลกอฮอล์เพื่อรับการทำความสะอาดเบื้องต้น ตามมาตราการโควิด-19
สถาบันติว P&G ซอยรามคำแหง43/1 เข้ามาจากปากซอยอยู่ด้านขวามือห้องที่ 2 และ 3
  
 
ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ

บริการ ห้องพัก ราม 2, ที่พักราม2, หอพักราม 2, ห้องเช่าราม 2
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Copyright© pg-ram.com
designed by
pg-gov.com
(B: 389,C: 0)
หน้าแรก | ตารางเรียน | สาขาราม 2 | หลักสูตรราม | การดานถามตอบ
สถาบันติว PASS & GOOD
2151/2-3 ซอยรามคำแหง43/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 Tel.02-7162180-2

เข้าซอยรามคำแหง 43/1 มองด้านขวามือก่อนถึง 7-11 (เซเว่น)
 
ติว สอน สอบ สมัคร เรียน รับติว รับสอน ติวราม ติวหน้าราม สอบราม สมัครราม สมัครเรียนราม สอนราม เรียนราม สอนหน้าราม สถาบันติวราม สถาบันติวหน้าราม ราม หน้าราม รามคำแหง ม.ราม มหาวิทยาลัยราม มหาวิทยาลัยรามคำแหง ราม 2 หน้าราม 2 รามคำแหง 2 ม.ราม 2 มหาวิทยาลัยราม 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2