สถาบันติวราม
หน้าแรก P&G บริการของสถาบันและบริษัท วิธีการชำระเงิน ติดต่อเรา P&G ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

085-919-8282
เวลา 09:00 - 15:00 น.

รับสมัครติวนักศึกษาใหม่
ดูแล+เรียนจบภายใน 3 ปี
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
คณะที่เปิดติว
ติว ม.รามคำแหง
ตารางติว
ปรึกษาปัญหาการเรียน
สถาบันติวคืออะไร
แนะนำการเลือกคณะเรียน
หลักสูตร ม.รามคำแหง
เทียบวุฒิที่ใช้สมัครมหาลัยรามคำแหง
 
เช่าสถานที่สัมมนา
สิ่งอำนวยความสะดวก
รูปภาพสถานที่
อัตราค่าบริการ
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
 
ปรึกษากฎหมาย
อัตราค่าบริการทั่วไป
ปรึกษาปัญหากฎหมาย
 
วางระบบการสื่อสาร
งานและประเภทงานที่บริการ
 

บริการ ห้องพัก ราม 2, ที่พักราม2, หอพักราม 2, ห้องเช่าราม 2
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 


สมาชิก 3D (เด่น ดู ดี)
สมัครเป็นสมาชิกกับเรา พร้อมแนบรูปภาพ สาวสวย หนุ่มหล่อ มาโชว์ความสวยความหล่อของคุณ ให้เพื่อนๆ ได้อิจฉา
คลิ๊กเลย

ร่วมโหวตให้คะแนน พร้อมรับของรางวัลจากสถาบัน
มาใหม่วันนี้ 3 อันดับล่าสุด
คณะนิติศาสตร์
385 โหวตชอบชอบมาก
คณะนิติศาสตร์
506 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
397 โหวตชอบชอบมาก

โหวตมากที่สุด 10 อันดับ
คณะรัฐศาสตร์
14163 โหวตชอบชอบมาก
คณะมนุษยศาสตร์
10499 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
9678 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
9393 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
8942 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
8882 โหวตชอบชอบมาก
คณะมนุษยศาสตร์
8667 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
7978 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
7913 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
7911 โหวตชอบชอบมาก

แสดงสมาชิกร่วมโหวตทั้งหมด
 
 
1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8


  การโอนย้ายระบบการเรียนการสอน ชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554
 

การโอนย้ายระบบการเรียนการสอน ชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554

          เพื่อให้การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนของนักศึกษา จากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค และจากส่วนภูมิภาคมาส่วนกลางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัย จึงได้กำหนดวิธีการดังต่อไปนี้

เกณฑ์การโอนย้าย

1. เป็นผู้ที่มีสถานภาพการเป็นนักศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ และปัจจุบันยังมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่

2. นักศึกษาจากส่วนกลางที่จะโอนย้ายฯ ไปส่วนภูมิภาค ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ใน 4 สาขาวิชา คือ สาขานิติศาสตร์ สาขาการบริหารทั่วไป สาขาการสื่อสารมวลชน และสาขาการบริหารรัฐกิจ ในกรณีที่ไม่ได้ศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าว แต่ประสงค์จะโอนย้ายฯ จากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค ให้ดำเนินการด้านฐานข้อมูลย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา ที่ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service) อาคาร KLB ชั้น 1 ให้ถูกต้องก่อน กรณีที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อ 18.2 “นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา ต้องเคยลงทะเบียนเรียนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ” สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาคสามารถโอนย้ายฯ เข้าศึกษา ที่ส่วนกลางได้ทุกสาขาวิชา หากจะย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา ให้ดำเนินการโดยใช้รหัสประจำตัวใหม่ ภายหลังการโอนย้ายฯ แล้ว

3. เฉพาะนักศึกษาที่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตไว้ จะต้องชำระเงินค่าเทียบโอนส่วนที่เหลือและ หรือค่าธรรมเนียมเทียบโอนหน่วยกิตล่าช้าให้ครบถ้วน ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนดก่อน สำหรับการโอนย้าย ฯ จากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค

4. นักศึกษาที่ดำเนินการโอนย้ายฯ แล้ว ให้เริ่มศึกษาของแต่ละระบบการเรียนการสอน ตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป

ผู้ที่ประสงค์ใช้สิทธิสอบซ่อมของภาค 2/2553 และหรือภาคฤดูร้อน/2553 ให้ดำเนินการดังนี้

4.1 นักศึกษาที่โอนย้ายฯ จากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาคให้ใช้รหัสประจำตัวใหม่ที่ได้จากการโอนย้ายฯ ลงทะเบียนสอบซ่อมที่ สาขาวิทยบริการฯ ตามวันเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษาส่วนภูมิภาค โดยใช้ฐานข้อมูลการลงทะเบียนเรียนภาค 2/2553 และหรือภาคฤดูร้อน/2553 ของส่วนกลาง และเป็นกระบวนวิชาที่เปิดสอบซ่อมในส่วนภูมิภาคเท่านั้น

4.2 นักศึกษาที่โอนย้ายฯ จากส่วนภูมิภาคมาส่วนกลาง ให้ใช้รหัสประจำตัวใหม่ที่ได้จากการโอนย้ายฯ ลงทะเบียนสอบซ่อมที่อาคารเวียงคำ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) ตามวันเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษาส่วนกลาง โดยใช้ฐานข้อมูลการลงทะเบียนเรียนภาค 2/2553 และหรือภาคฤดูร้อน/2553 ของส่วนภูมิภาค

5. ให้ดำเนินการโอนย้ายฯ ได้เพียงครั้งเดียว หากนักศึกษาต้องการย้ายกลับระบบเดิมต้องลาออกแล้ว สมัครใหม่โดยนำหน่วยกิตสะสมมาเทียบโอนได้ในอัตรา ค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 50 บาท

 

ขั้นตอนการโอนย้ายฯ

1. นำใบตรวจสอบผลการศึกษา ( Check Grade) สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา และใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคสุดท้าย พร้อมทั้งเงินจำนวน 560 บาท (ค่าโอนย้ายฯ 500 บาท และค่าทำบัตรประจำตัว 60 บาท) กรณีที่ขาดสถานภาพนักศึกษา 1 – 2 ภาคการศึกษา ให้ไปชำระเงินค่ารักษาสถานภาพฯ ที่กองคลัง อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 แล้วไปติดต่อที่ฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน อาคาร สวป. ชั้น 6 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและข้อมูลต่างๆ ในเบื้องต้น

2. ให้ดำเนินการ ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย กำหนดดังนี้

2.1 นักศึกษาที่จะโอนย้ายจากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จระหว่างวันที่ 17 – 20 พฤษภาคม 2554

2.2 นักศึกษาที่จะโอนย้ายจากส่วนภูมิภาคมาส่วนกลาง ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จระหว่างวันที่ 14 – 17 มิถุนายน 2554

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

1. ให้ลงทะเบียนเรียน โดยใช้รหัสประจำตัวใหม่ตามบัตรประจำตัวนักศึกษา

2. ให้ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่เปิดสอนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ของแต่ละระบบการเรียนการสอน

3. ให้ชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนตามอัตราของแต่ละระบบการเรียนการสอน

 


Tags
การโอนย้ายระบบการเรียนการสอน , ชั้นปริญญาตรี , ประจำปีการศึกษา , การโอนย้ายระบบการเรียนการสอน , ชั้นปริญญาตรี , ประจำปีการศึกษา ,           เพื่อให้การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนของนักศึกษา , จากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค , และจากส่วนภูมิภาคมาส่วนกลางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย , มหาวิทยาลัย , จึงได้กำหนดวิธีการดังต่อไปนี้ , เกณฑ์การโอนย้าย , เป็นผู้ที่มีสถานภาพการเป็นนักศึกษาไม่น้อยกว่า , ภาคการศึกษาปกติ , และปัจจุบันยังมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่ , นักศึกษาจากส่วนกลางที่จะโอนย้ายฯ , ไปส่วนภูมิภาค , ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ใน , สาขาวิชา , สาขานิติศาสตร์ , สาขาการบริหารทั่วไป , สาขาการสื่อสารมวลชน , และสาขาการบริหารรัฐกิจ , ในกรณีที่ไม่ได้ศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าว , แต่ประสงค์จะโอนย้ายฯ , จากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค , ให้ดำเนินการด้านฐานข้อมูลย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา , ที่ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ , อาคาร , ชั้น , ให้ถูกต้องก่อน , กรณีที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี , “นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา , ต้องเคยลงทะเบียนเรียนมาแล้ว , ไม่น้อยกว่า , ภาคการศึกษาปกติ” , สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาคสามารถโอนย้ายฯ , เข้าศึกษา , ที่ส่วนกลางได้ทุกสาขาวิชา , หากจะย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา , ให้ดำเนินการโดยใช้รหัสประจำตัวใหม่ , ภายหลังการโอนย้ายฯ , แล้ว , เฉพาะนักศึกษาที่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตไว้ , จะต้องชำระเงินค่าเทียบโอนส่วนที่เหลือและ , หรือค่าธรรมเนียมเทียบโอนหน่วยกิตล่าช้าให้ครบถ้วน , ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนดก่อน , สำหรับการโอนย้าย , จากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค , นักศึกษาที่ดำเนินการโอนย้ายฯ , แล้ว , ให้เริ่มศึกษาของแต่ละระบบการเรียนการสอน , ตั้งแต่ภาค , ปีการศึกษา , เป็นต้นไป , ผู้ที่ประสงค์ใช้สิทธิสอบซ่อมของภาค , และหรือภาคฤดูร้อน/2553 , ให้ดำเนินการดังนี้ , นักศึกษาที่โอนย้ายฯ , จากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาคให้ใช้รหัสประจำตัวใหม่ที่ได้จากการโอนย้ายฯ , ลงทะเบียนสอบซ่อมที่ , สาขาวิทยบริการฯ , ตามวันเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษาส่วนภูมิภาค , โดยใช้ฐานข้อมูลการลงทะเบียนเรียนภาค , และหรือภาคฤดูร้อน/2553 , ของส่วนกลาง , และเป็นกระบวนวิชาที่เปิดสอบซ่อมในส่วนภูมิภาคเท่านั้น , นักศึกษาที่โอนย้ายฯ , จากส่วนภูมิภาคมาส่วนกลาง , ให้ใช้รหัสประจำตัวใหม่ที่ได้จากการโอนย้ายฯ , ลงทะเบียนสอบซ่อมที่อาคารเวียงคำ , มหาวิทยาลัยรามคำแหง , (หัวหมาก) , ตามวันเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษาส่วนกลาง , โดยใช้ฐานข้อมูลการลงทะเบียนเรียนภาค , และหรือภาคฤดูร้อน/2553 , ของส่วนภูมิภาค , ให้ดำเนินการโอนย้ายฯ , ได้เพียงครั้งเดียว , หากนักศึกษาต้องการย้ายกลับระบบเดิมต้องลาออกแล้ว , สมัครใหม่โดยนำหน่วยกิตสะสมมาเทียบโอนได้ในอัตรา , ค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ , ขั้นตอนการโอนย้ายฯ , นำใบตรวจสอบผลการศึกษา , สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา , และใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคสุดท้าย , พร้อมทั้งเงินจำนวน , (ค่าโอนย้ายฯ , และค่าทำบัตรประจำตัว , บาท) , กรณีที่ขาดสถานภาพนักศึกษา , ภาคการศึกษา , ให้ไปชำระเงินค่ารักษาสถานภาพฯ , ที่กองคลัง , อาคารสำนักงานอธิการบดี , ชั้น , แล้วไปติดต่อที่ฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน , อาคาร , สวป. , ชั้น , เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและข้อมูลต่างๆ , ในเบื้องต้น , ให้ดำเนินการ , ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย , กำหนดดังนี้ , นักศึกษาที่จะโอนย้ายจากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค , ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จระหว่างวันที่ , พฤษภาคม , นักศึกษาที่จะโอนย้ายจากส่วนภูมิภาคมาส่วนกลาง , ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จระหว่างวันที่ , มิถุนายน , ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน , ให้ลงทะเบียนเรียน , โดยใช้รหัสประจำตัวใหม่ตามบัตรประจำตัวนักศึกษา , ให้ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่เปิดสอนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด , ของแต่ละระบบการเรียนการสอน , ให้ชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนตามอัตราของแต่ละระบบการเรียนการสอน ,

ข้อมูลการใช้งาน
จำนวน online 30 คน
IP : 54.167.47.248
สมาชิกล่าสุด
คุณ Camenon xxxxxxx
คณะ คณะบริหารธุรกิจ
วัน/เวลา 12 พฤษภาคม 2562 05:34:07
หลักสูตร ม.รามคำแหง
วุฒิ ม.3 สมัคร ป.ตรี
ระบบคำนวนเกรดเฉลี่ย
 
Links ที่น่าสนใจ
      ม.ราม รับสมัคร น.ศ.ใหม่ทาง Internet   
      พิมพ์ใบสมัครมหาลัยรามคำแหง(มร.2)แบบสมัครด้วยตัวเองที่มหาลัย   
      ตรวจสอบวันรับบัตรนักศึกษา(ต้องได้รหัสนักศึกษาก่อนนะคะ)   
      ค้นวันเวลาเรียนและวันเวลาสอบ   
      เช็คตารางสอบภาค S/60   
      E-service และเช็คผลสอบภาค 2/60   
      ปฏิทินการศึกษาปี 2560   
      มร.30วันและเวลาเรียนในม.รามคำแหง   
      มหาวิทยาลัยรามคำแหง   
      บันทึกภาวะผู้มีงานทำ(สำหรับนักศึกษาขอจบ)   
      พิมพ์บาร์โค๊ดลงทะเบียน 7 หลัก   
      ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต ม.ราม   
 
ภาพบรรยากาศการติว
เรียนราม,สมัครเรียนราม,ติวหน้าราม
เรียนราม,สมัครเรียนราม,ติวหน้าราม
เรียนราม,สมัครเรียนราม,ติวหน้าราม
 
ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ
ห้องน้ำใหม่ หรูสะอาด
สถาบันติว P&G ย้ายที่ทำการใหม่ ท่านสามารถเดินทางมายังสถาบันติวของเราได้ใกล้ขึ้น เพียงไม่กี่ก้าวจากหน้าปากซอย
  
 
Copyright© pg-ram.com
designed by
pg-gov.com
(B: 1745,C: 0)
หน้าแรก | ตารางเรียน | สาขาราม 2 | หลักสูตรราม | การดานถามตอบ
สถาบันติว PASS & GOOD
2151/2-3 ซอยรามคำแหง43/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 Tel.02-7162180-2

เข้าซอยรามคำแหง 43/1 มองด้านขวามือก่อนถึง 7-11 (เซเว่น)
 
ติว สอน สอบ สมัคร เรียน รับติว รับสอน ติวราม ติวหน้าราม สอบราม สมัครราม สมัครเรียนราม สอนราม เรียนราม สอนหน้าราม สถาบันติวราม สถาบันติวหน้าราม ราม หน้าราม รามคำแหง ม.ราม มหาวิทยาลัยราม มหาวิทยาลัยรามคำแหง ราม 2 หน้าราม 2 รามคำแหง 2 ม.ราม 2 มหาวิทยาลัยราม 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2