สถาบันติวราม
หน้าแรก ดูแล+จบ ป.ตรี ภายใน 3 ปี สมัครสมาชิกรับข่าวสาร ติดต่อเรา
062-879-1212
เวลา 09:00 - 15:00 น.

สถาบันติวคืออะไร
คณะที่สถาบันเปิดติว
ดูแล+จบ ป.ตรี ภายใน 3 ปี
เอกสารที่ใช้สมัคร ม.ราม
วุติ ม.3 สมัคร ป.ตรี
การเทียบวุฒิ ม.ราม
หลักสูตร ม.รามคำแหง
แผนที่สถาบันติว
ระบบคำนวนเกรดเฉลี่ย
เกร็ดความรู้วิชา ป.ตรี
เกร็ดความรู้วิชา ป.โท
ตารางติว
1-64
ป.โทร
1 / 8
จบแน่นอน
2 / 8
ข้อดีของการติว
3 / 8
ระยะเวลาสมัครติว
4 / 8
รับสมัครติวสีม่วง
5 / 8
จบป ตรีแน่นอน
6 / 8
7 / 8
ติวออนไลน์66
8 / 8
รับสมัครติวสีชมพู


  หลักสูตรมหาวิทยาลัยรามคำแหง
Pre-Degree
 เป

 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เทอม 1 ปีการศึกษา 2564

แล้วตอนนี้ ถึง 24 ตุลาคม 2564 ทุกวันค่ะ *

 ****** โทร.02-7162180 หรือ 062-879-1212     ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00น. *******

สอบถาม  Line : @joypg  / www.pg-ram.com

สถาบันติว P&G  @ซอยรามคำแหง 43/1  เข้าจากปากซอยมาอยู่ด้านขวามือ ห้องที่ 2 และ 3 ค่ะ

 

*สถาบันP&G...เปิดคอร์สติวรับรองผล*
ดูแลคุณตั้งแต่สมัครม.รามคำแหง เลยค่ะ เพียงคุณเตรียมเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้  

1. รูปถ่ายสี,เสื้อคอปก ขนาด 2 นิ้ว  1 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน(วุฒิม.3/ม.6) 3 ใบ / ปวส. 4 ใบ
3. สำเนาบัตรประชาชน(วุฒิม.3/ม.6)  3 ใบ / ปวส. 4 ใบ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา(วุฒิม.3/ม.6)  3 ใบ / ปวส. 4 ใบ
5.ใบเปลี่ยนชื่อ,นามสกุล ,ใบสมรส,ใบหย่า  3 ใบ/ ปวส. 4 ใบ
6. ใบรับรองแพทย์ 1 ใบ (ตามคลีนิกก็ได้ค่ะ แจ้งแพทย์ใช้สมัครเรียน)
7. ค่าใช้จ่ายในการสมัครติว +ค่าลงทะเบียนเรียนในม.ราม+ค่าสมัครม.รามคำแหง

สถาบันติว P&G   เปิดรับสมัครติวนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครทุกวัน  ถึง 24 ตุลาคม 2564 ทุกวันค่ะ * 

 

****** โทร.02-7162180 หรือ 062-879-1212     ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00น. *******

สอบถาม  Line : @joypg  / www.pg-ram.com
** เปิดบริการทุกวัน 09.00-16.00 น.ค่ะ

 

 การสมัครเข้าศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ( Pre-Degree)

สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง

  • สำหรับผู้ประสงค์จะหาวิชาความรู้เพิ่มเติม ได้อิสระ
  • เข้ามาเลือกศึกษาวิชาการได้อย่างกว้างขวางเพื่อเพิ่มศักยภาพชีวิต ให้ได้รับความสำเร็จในวิชาชีพและ หน้าที่การงาน
  • สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานความรู้มัธยมศึกษาตอนต้น และกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้มี ประสบการณ์เรียนรู้ในมหาวิทยาลัยได้เร็วขึ้น

 

คุณวุฒิและคุณสมบัติ

ผู้สมัครเข้าศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (Pre-Degree) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการองค์กรรัฐวิสาหกิจหรือลูกจ้างจากหน่วยงานเอกชน ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ศึกษาได้เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาจบหลักสูตรประโยค ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป (ม.3 หรือ ม.ศ.3 เดิม) หรือเทียบเท่าและมีความประสงค์ ต้องการศึกษาเป็นกระบวนวิชา เพื่อเพิ่มเติมความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพและหน้าที่การงาน

2. เป็นบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิการศึกษาพื้นฐานความรู้จบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 หรือ ม.ศ.3 เดิม) หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ กศน. เข้าศึกษาด้วยการเลือกเรียนกระบวนวิชาต่างๆ ที่สนใจเป็นรายกระบวนวิชา หรือเป็นการเลือกเรียนเตรียมไว้เพื่อที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

- วิธีการสมัคร

1. ผู้สมัครตามข้อ 1 จะต้องมีหนังสือส่งรายชื่อบุคคลพร้อมทั้งระบุวิชาที่จะเข้าศึกษา จากหน่วยงานต้นสังกัดถึงอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่ออนุมัติเข้าศึกษา

2. บุคคลทั่วไปตามข้อ 2 ให้ยื่นใบสมัครและขึ้นทะเบียนเข้าศึกษา ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

- วิธีการเลือกศึกษา

มหาวิทยาลัยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่วยพัฒนาบุคลากรของประเทศไทย

* ผู้มีคุณสมบัติในข้อ 1 ศึกษาเพื่อเพิ่มเติมความรู้ความสามารถ เพื่อใช้ประกอบอาชีพ การงาน โดยเลือกเรียนได้ทุกกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาตรี 8 คณะ 84 สาขากระบวนวิชา

* ผู้ที่มีคุณสมบัติในข้อ 2 ควรเลือกศึกษากระบวนวิชาให้ตรงกับหลักสูตรของคณะ/สาขาวิชา ตามที่ต้องการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในอนาคต ฉะนั้น เริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ต้องลง ทะเบียนเรียนตามแผนกำหนดการศึกษาที่ปรากฏในภาคเรียนที่ 1 เพื่อจะไม่มีปัญหาต่อการเทียบโอนหน่วยกิตภายหลัง ผู้เข้าศึกษาต้องตรวจดูแผนกำหนดการศึกษาชั้นปริญญาตรี (มร.1) ส่วนกลาง และภาคต่อๆ ไป ต้องเรียนตามกำหนดแผนการศึกษาเช่นเดียวกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

สำหรับรายละเอียด การลงทะเบียนเรียน การบรรยายในชั้นเรียน การสอบไล่ สถานที่สอบ ต้องศึกษาดูจากปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย และ (มร.30) ตารางการสอบไล่

 

เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาตรี ทั้งหมด 9 คณะ

คณะนิติศาสตร์ 1 สาขาวิชา

คณะบริหารธุรกิจ 10 สาขาวิชา

คณะมนุษยศาสตร์ 13 สาขาวิชา

คณะศึกษาศาสตร์ 3 สาขาวิชา (27 วิชาเอก)

คณะวิทยาศาสตร์ 15 สาขาวิชา

คณะรัฐศาสตร์ 2 สาขาวิชา (4 วิชาเอก)

คณะเศรษฐศาสตร์ 10 สาขาวิชา

คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2 สาขาวิชา

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1 สาขาวิชา

 

- การรับสมัคร

1. เปิดรับสมัครด้วยตนเองตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนด

2. รับสมัครผ่านอินเตอร์เน็ตที่ www.iregis.ru.ac.th

 

- การจำหน่ายใบสมัคร

- ชุดใบสมัครทางไปรษณีย์

– จำหน่ายใบสมัครทางไปรษณีย์ ราคาชุดละ 140 บาท ซื้อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ราม 1 อาคาร สวป. ชั้น 3) ฝ่ายรับสมัคร สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

– จำหน่ายใบสมัครทางไปรษณีย์ ราคาชุดละ 140 บาท โดยธนาณัติไปรษณีย์ สั่งจ่ายในนามมหาวิทยาลัยรามคำแหง จ่าหน้าซองถึง หัวหน้าฝ่ายรับสมัคร ตู้ ปณ. 1002 ปท. รามคำแหง กรุงเทพฯ 10241 ระบุที่ซอง “ชุดสมัครทาง ปณ.มร.”

 

- ชุดสมัครด้วยตนเอง

– จำหน่ายชุดสมัครด้วยตนเอง ราคาชุดละ 120 บาท ซื้อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ราม 1) จำหน่ายที่ สวป. ชั้น 1

 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบำรุงมหาวิทยาลัย

1. ค่าสมัครเข้าศึกษา 500 บาท

2. ค่าขึ้นทะเบียนเข้าศึกษา 300 บาท

3. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ภาคปกติ 300 บาท

4. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ภาคฤดูร้อน 200 บาท

5. ค่าลงทะเบียนเรียนเป็นรายหน่วยกิต หน่วยกิตละ 50 บาท

6. ค่าบัตรประจำตัวผู้เข้าศึกษา 60 บาท

7. ค่าสมัครหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหงภาคเรียนปกติ ภาคละ 100 บาท

8. ค่าใบรับรองผลการศึกษาชุดละ 20 บาท

 

ตัวอย่างการชำระเงิน

จำนวนหน่วยกิต 1 6 12
1. ค่าหน่วยกิตรวม 50 300 600
2. ค่าบำรุง 300 300 300
3. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 500 500 500
4. ค่าทำบัตรนักศึกษา 60 60 60
5. ค่าขึ้นทะเบียน 300 300 300
6. ค่าสมาชิก ขร.ภาคละ 100 100 100
รวม 1,310 1,560 1,860

 


Tags
หลักสูตรมหาวิทยาลัยรามคำแหง , Pre-Degree ,  เป เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ , เทอม , ปีการศึกษา , 2564แล้วตอนนี้ , ตุลาคม , ทุกวันค่ะ , * ****** โทร.02-7162180 , หรือ 062-879-1212   ,   ตั้งแต่เวลา , 9.00-16.00น. *******สอบถาม  , @joypg  / , www.pg-ram.comสถาบันติว , P&G  @ซอยรามคำแหง , 43/1  , เข้าจากปากซอยมาอยู่ด้านขวามือ , ห้องที่ ,  *สถาบันP&G...เปิดคอร์สติวรับรองผล*ดูแลคุณตั้งแต่สมัครม.รามคำแหง , เลยค่ะ , เพียงคุณเตรียมเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้  1. , รูปถ่ายสี,เสื้อคอปก , ขนาด , นิ้ว  1 , สำเนาทะเบียนบ้าน(วุฒิม.3/ม.6) 3 , / ปวส. 4 , สำเนาบัตรประชาชน(วุฒิม.3/ม.6)  3 ใบ , ปวส. , สำเนาวุฒิการศึกษา(วุฒิม.3/ม.6)  3 ใบ , ปวส. , ใบ5.ใบเปลี่ยนชื่อ,นามสกุล , ,ใบสมรส,ใบหย่า  , ปวส. , ใบรับรองแพทย์ , (ตามคลีนิกก็ได้ค่ะ , แจ้งแพทย์ใช้สมัครเรียน)7. , ค่าใช้จ่ายในการสมัครติว , +ค่าลงทะเบียนเรียนในม.ราม+ค่าสมัครม.รามคำแหงสถาบันติว , P&G   , เปิดรับสมัครติวนักศึกษาใหม่ , ปีการศึกษา , 2564เปิดรับสมัครทุกวัน  , ตุลาคม , ทุกวันค่ะ , *  ****** โทร.02-7162180 , หรือ 062-879-1212   ,   ตั้งแต่เวลา , 9.00-16.00น. *******สอบถาม  , @joypg  / , www.pg-ram.com** , เปิดบริการทุกวัน , 09.00-16.00 , น.ค่ะ  การสมัครเข้าศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี , Pre-Degree) , สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง , สำหรับผู้ประสงค์จะหาวิชาความรู้เพิ่มเติม , ได้อิสระ , เข้ามาเลือกศึกษาวิชาการได้อย่างกว้างขวางเพื่อเพิ่มศักยภาพชีวิต , ให้ได้รับความสำเร็จในวิชาชีพและ , หน้าที่การงาน , สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานความรู้มัธยมศึกษาตอนต้น , และกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย , ได้มี , ประสบการณ์เรียนรู้ในมหาวิทยาลัยได้เร็วขึ้น , คุณวุฒิและคุณสมบัติ , ผู้สมัครเข้าศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี , (Pre-Degree) , ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติดังนี้ , เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการองค์กรรัฐวิสาหกิจหรือลูกจ้างจากหน่วยงานเอกชน , ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ศึกษาได้เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาจบหลักสูตรประโยค , ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป , หรือ , เดิม) , หรือเทียบเท่าและมีความประสงค์ , ต้องการศึกษาเป็นกระบวนวิชา , เพื่อเพิ่มเติมความรู้ , ความสามารถในการประกอบอาชีพและหน้าที่การงาน , เป็นบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิการศึกษาพื้นฐานความรู้จบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น , หรือ , เดิม) , หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย , หรือ , กศน. , เข้าศึกษาด้วยการเลือกเรียนกระบวนวิชาต่างๆ , ที่สนใจเป็นรายกระบวนวิชา , หรือเป็นการเลือกเรียนเตรียมไว้เพื่อที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาต่างๆ , ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง , วิธีการสมัคร , ผู้สมัครตามข้อ , จะต้องมีหนังสือส่งรายชื่อบุคคลพร้อมทั้งระบุวิชาที่จะเข้าศึกษา , จากหน่วยงานต้นสังกัดถึงอธิการบดี , มหาวิทยาลัยรามคำแหง , เพื่ออนุมัติเข้าศึกษา , บุคคลทั่วไปตามข้อ , ให้ยื่นใบสมัครและขึ้นทะเบียนเข้าศึกษา , ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด , วิธีการเลือกศึกษา , มหาวิทยาลัยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่วยพัฒนาบุคลากรของประเทศไทย , ผู้มีคุณสมบัติในข้อ , ศึกษาเพื่อเพิ่มเติมความรู้ความสามารถ , เพื่อใช้ประกอบอาชีพ , การงาน , โดยเลือกเรียนได้ทุกกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาตรี , สาขากระบวนวิชา , ผู้ที่มีคุณสมบัติในข้อ , ควรเลือกศึกษากระบวนวิชาให้ตรงกับหลักสูตรของคณะ/สาขาวิชา , ตามที่ต้องการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในอนาคต , ฉะนั้น , เริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ , ต้องลง , ทะเบียนเรียนตามแผนกำหนดการศึกษาที่ปรากฏในภาคเรียนที่ , เพื่อจะไม่มีปัญหาต่อการเทียบโอนหน่วยกิตภายหลัง , ผู้เข้าศึกษาต้องตรวจดูแผนกำหนดการศึกษาชั้นปริญญาตรี , (มร.1) , ส่วนกลาง , และภาคต่อๆ , ต้องเรียนตามกำหนดแผนการศึกษาเช่นเดียวกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี , สำหรับรายละเอียด , การลงทะเบียนเรียน , การบรรยายในชั้นเรียน , การสอบไล่ , สถานที่สอบ , ต้องศึกษาดูจากปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย , (มร.30) , ตารางการสอบไล่ , เปิดสอน , หลักสูตรปริญญาตรี , ทั้งหมด , คณะนิติศาสตร์ , สาขาวิชา , คณะบริหารธุรกิจ , สาขาวิชา , คณะมนุษยศาสตร์ , สาขาวิชา , คณะศึกษาศาสตร์ , สาขาวิชา , วิชาเอก) , คณะวิทยาศาสตร์ , สาขาวิชา , คณะรัฐศาสตร์ , สาขาวิชา , วิชาเอก) , คณะเศรษฐศาสตร์ , สาขาวิชา , คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน , สาขาวิชา , คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , สาขาวิชา , การรับสมัคร , เปิดรับสมัครด้วยตนเองตามวัน , เวลา , ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนด , รับสมัครผ่านอินเตอร์เน็ตที่ , www.iregis.ru.ac.th , การจำหน่ายใบสมัคร , ชุดใบสมัครทางไปรษณีย์ , จำหน่ายใบสมัครทางไปรษณีย์ , ราคาชุดละ , ซื้อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง , (ราม , อาคาร , สวป. , ชั้น , ฝ่ายรับสมัคร , สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล , จำหน่ายใบสมัครทางไปรษณีย์ , ราคาชุดละ , โดยธนาณัติไปรษณีย์ , สั่งจ่ายในนามมหาวิทยาลัยรามคำแหง , จ่าหน้าซองถึง , หัวหน้าฝ่ายรับสมัคร , รามคำแหง , กรุงเทพฯ , ระบุที่ซอง , “ชุดสมัครทาง , ปณ.มร.” , ชุดสมัครด้วยตนเอง , จำหน่ายชุดสมัครด้วยตนเอง , ราคาชุดละ , ซื้อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง , (ราม , จำหน่ายที่ , สวป. , ชั้น , อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา , และค่าบำรุงมหาวิทยาลัย , ค่าสมัครเข้าศึกษา , ค่าขึ้นทะเบียนเข้าศึกษา , ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย , ภาคปกติ , ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย , ภาคฤดูร้อน , ค่าลงทะเบียนเรียนเป็นรายหน่วยกิต , หน่วยกิตละ , ค่าบัตรประจำตัวผู้เข้าศึกษา , ค่าสมัครหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหงภาคเรียนปกติ , ภาคละ , ค่าใบรับรองผลการศึกษาชุดละ , ตัวอย่างการชำระเงิน , จำนวนหน่วยกิต , ค่าหน่วยกิตรวม , ค่าบำรุง , ค่าธรรมเนียมแรกเข้า , ค่าทำบัตรนักศึกษา , ค่าขึ้นทะเบียน , ค่าสมาชิก , ขร.ภาคละ ,

ข้อมูลการใช้งาน
จำนวน online 41 คน
IP : 44.200.117.166
สมาชิกล่าสุด
คุณ พันธ์ฤทธิ์ xxxxxxx
คณะ คณะรัฐศาสตร์
วัน/เวลา 05 พฤศจิกายน 2565 23:36:52
 
 
ภาพบรรยากาศการติว
สถาบันติว P&G ซอย รามคำแหง 43/1 เข้ามาจากปากซอยอยู่ทางด้านขวามือ ห้องที่ 2 และ 3 ค่ะ
แอร์ที่ติดในแต่ละห้องมีการล้างทำความสะอาดตามระยะเวลาเสมอ รับประกันความเย็น สบาย และ สะอาด
โถงทางเดินทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อสม่ำเสมอ
 
ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ
โถงทางเดินทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อสม่ำเสมอ
สถาบันติว P&G ซอยรามคำแหง43/1 เข้ามาจากปากซอยอยู่ด้านขวามือห้องที่ 2 และ 3
  
 
ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ

บริการ ห้องพัก ราม 2, ที่พักราม2, หอพักราม 2, ห้องเช่าราม 2
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Copyright© pg-ram.com
designed by
pg-gov.com
(B: 389,C: 0)
หน้าแรก | ตารางเรียน | สาขาราม 2 | หลักสูตรราม | การดานถามตอบ
สถาบันติว PASS & GOOD
2151/2-3 ซอยรามคำแหง43/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 Tel.02-7162180-2

เข้าซอยรามคำแหง 43/1 มองด้านขวามือก่อนถึง 7-11 (เซเว่น)
 
ติว สอน สอบ สมัคร เรียน รับติว รับสอน ติวราม ติวหน้าราม สอบราม สมัครราม สมัครเรียนราม สอนราม เรียนราม สอนหน้าราม สถาบันติวราม สถาบันติวหน้าราม ราม หน้าราม รามคำแหง ม.ราม มหาวิทยาลัยราม มหาวิทยาลัยรามคำแหง ราม 2 หน้าราม 2 รามคำแหง 2 ม.ราม 2 มหาวิทยาลัยราม 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2