สถาบันติวราม
หน้าแรก ดูแล+จบ ป.ตรี ภายใน 3 ปี สมัครสมาชิกรับข่าวสาร ติดต่อเรา
062-879-1212
เวลา 09:00 - 15:00 น.

สถาบันติวคืออะไร
คณะที่สถาบันเปิดติว
ดูแล+จบ ป.ตรี ภายใน 3 ปี
เอกสารที่ใช้สมัคร ม.ราม
วุติ ม.3 สมัคร ป.ตรี
การเทียบวุฒิ ม.ราม
หลักสูตร ม.รามคำแหง
แผนที่สถาบันติว
ระบบคำนวนเกรดเฉลี่ย
เกร็ดความรู้วิชา ป.ตรี
เกร็ดความรู้วิชา ป.โท
ตารางติว
1-64
ป.โทร
1 / 8
จบแน่นอน
2 / 8
ข้อดีของการติว
3 / 8
ระยะเวลาสมัครติว
4 / 8
รับสมัครติวสีม่วง
5 / 8
จบป ตรีแน่นอน
6 / 8
7 / 8
ติวออนไลน์66
8 / 8
รับสมัครติวสีชมพู


  หลักสูตรมหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะเศรษฐศาสตร์
 

 สถาบันติว P&G   เปิดรับสมัครติวนักศึกษาใหม่ ภาค 1  ปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครทุกวัน  ถึง 24 ตุลาคม 2564 ทุกวันค่ะ *

สายงานประกอบอาชีพ

คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดสอน

1. สาขาวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์

2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน

4. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การคลัง

5. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

6. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา

7. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ

8. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร

9. สาขาวิชาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ

10. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์

 

ภาครัฐบาล

1. สายงานกระทรวงการคลัง

 • เจ้าหน้าที่จัดสรรประโยชน์
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสรรพสามิต
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ภาษี
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี
 • เจ้าหน้าที่ประเมินอากร
 • เจ้าหน้าที่วัดผลประโยชน์
 • เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน
 • ผู้ตรวจสอบกิจการประกันภัย
 • นักวิชาการคลัง
 • นักวิชาการสรรพากร
 • นักวิชาการสหกรณ์
 • นักวิชาการพาณิชย์
 • นักวิชาการอุตสาหกรรม
 • นักวิชาการขนส่ง
 • นักวิชาการพัสดุ
 • นักวิชาการภาษี
 • นักวิจัยด้านการคลัง

2. สายงานกระทรวงมหาดไทย

 • เจ้าหน้าที่ประเมินราคา
 • นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผังเมือง
 • นักวิชาการแรงงาน
 • นักวิชาการพัฒนาชุมชน
 • นักวิชาการพัฒนาชนบท
 • นักวิชาการสื่อสาร
 • นักวิจัยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

3. สายงานกระทรวงพาณิชย์

 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • เศรษฐกร
 • นักวิชาการเศรษฐกิจการพาณิชย์
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบราคาสินค้า
 • นักวิชาการพาณิชย์
 • นักวิจัยด้านเศรษฐกิจธุรกิจ

4. สายงานกระทรวงการต่างประเทศ

 • นักการทูต

5. สายงานสำนักนายกรัฐมนตรี

 • นักวิชาการงบประมาณ
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ
 • นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน
 • นักประชาสัมพันธ์
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นักวิจัยด้านเศรษฐกิจและการบริหาร

6. สายงานมหาวิทยาลัย

 • อาจารย์มหาวิทยาลัย, วิทยาลัย
 • นักวิชาการศึกษา
 • นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
 • เจ้าหน้าที่วิจัย
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นักวิจัยด้านการศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจ

7. สายงานกระทรวงต่างๆ (สนง.สถิติ, ก.พ., ป.ป.ช.)

 • อาจารย์มหาวิทยาลัย, วิทยาลัย
 • เจ้าหน้าที่ทะเบียน
 • นักพัฒนาชนบท
 • เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

 

ภาครัฐวิสาหกิจ

1. รัฐวิสาหกิจรูปบริการ (การปิโตรเลียม, การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, การประปา, การบินไทย, องค์การโทรศัพท์, การรถไฟ)

 • เจ้าหน้าที่การเงิน
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • เจ้าหน้าที่การคลัง
 • นักวิชาการสื่อสาร
 • นักวิชาการขนส่ง
 • ตำแหน่งงานอื่นๆ ที่รับวุฒิสาขาเศรษฐศาสตร์
 • นักวิจัยด้านเศรษฐกิจและการลงทุน

2. รัฐวิสาหกิจรูปพาณิชย์ (ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นของรัฐหรือเอกชน

บริษัทเงินทุน)

 • พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
 • พนักงานสินเชื่อ
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
 • นักวิเคราะห์องค์การ
 • นักวิจัยด้านพาณิชย์ และเศรษฐกิจ

ภาคเอกชน

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัท ห้างร้านต่างๆ

 • เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย
 • เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน
 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 • อาจารย์มหาวิทยาลัย, วิทยาลัยเอกชน
 • เจ้าหน้าที่การเงิน
 • มัคคุเทศก์
 • พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
 • พนักงานสินเชื่อ
 • พนักงานบัญชี
 • พนักงานฝ่ายต่างประเทศ
 • นักวิจัยเศรษฐกิจ
 • นักวิจัยธุรกิจ

2. ประกอบอาชีพอิสระ

 • ประเภทค้าขาย
 • ประเภทช่างฝีมือต่างๆ
 • ประเภทศิลปิน
 • ประเภทเกษตรกรรม
 • ประเภทกีฬา
 • ประเภทบริการสังคม
 • นักวิเคราะห์ข่าวการเมือง เศรษฐกิจ
 • นักวิจัยธุรกิจ / ประเมินผลการผลิต

 

โอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน

          คณะเศรษฐศาสตร์เน้นศึกษาวิชาเฉพาะด้านเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้เฉพาะด้าน ที่จะสนองความต้องการของประเทศในระยะการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเพียงพอ และเพื่อให้มีความสามารถเป็นนักวิจัยและนักวิชาการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          ปัจจุบันบริษัทห้างร้านหรือองค์กรใหญ่ๆ ของเอกชนได้หันมาสนใจและใช้นักเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ปัญหาธุรกิจของบริษัท เพื่อวางแผนไว้สำหรับอนาคต เช่น ตำแหน่งนักวิจัยธุรกิจ หรือนักสถิติ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาธุรกิจ เสนอให้แก่ฝ่ายจัดการ

          สำหรับกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ที่ต้องใช้งบประมาณปีละมากๆ จำเป็นต้องใช้นักเศรษฐศาสตร์ที่มีฝีมือ มีประสบการณ์ เป็นผู้วางแผนเป็นส่วนใหญ่

          ลักษณะงานต่างๆ ที่นำมาประยุกต์ใช้วิชาเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ งานด้านวิชาการ งานด้านวิจัยงานด้านธุรกิจ และงานด้านการบริหาร เป็นต้น


Tags
หลักสูตรมหาวิทยาลัยรามคำแหง , คณะเศรษฐศาสตร์ ,  สถาบันติว , P&G   , เปิดรับสมัครติวนักศึกษาใหม่ , ปีการศึกษา , 2564เปิดรับสมัครทุกวัน  , ตุลาคม , ทุกวันค่ะ , *สายงานประกอบอาชีพ , คณะเศรษฐศาสตร์ , สาขาวิชาที่เปิดสอน , สาขาวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ , สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม , สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน , สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การคลัง , สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ , สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา , สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ , สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร , สาขาวิชาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ , สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ , ภาครัฐบาล , สายงานกระทรวงการคลัง , เจ้าหน้าที่จัดสรรประโยชน์ , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสรรพสามิต , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ภาษี , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี , เจ้าหน้าที่ประเมินอากร , เจ้าหน้าที่วัดผลประโยชน์ , เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน , ผู้ตรวจสอบกิจการประกันภัย , นักวิชาการคลัง , นักวิชาการสรรพากร , นักวิชาการสหกรณ์ , นักวิชาการพาณิชย์ , นักวิชาการอุตสาหกรรม , นักวิชาการขนส่ง , นักวิชาการพัสดุ , นักวิชาการภาษี , นักวิจัยด้านการคลัง , สายงานกระทรวงมหาดไทย , เจ้าหน้าที่ประเมินราคา , นักวิชาการจัดเก็บรายได้ , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผังเมือง , นักวิชาการแรงงาน , นักวิชาการพัฒนาชุมชน , นักวิชาการพัฒนาชนบท , นักวิชาการสื่อสาร , นักวิจัยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ , สายงานกระทรวงพาณิชย์ , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน , เศรษฐกร , นักวิชาการเศรษฐกิจการพาณิชย์ , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบราคาสินค้า , นักวิชาการพาณิชย์ , นักวิจัยด้านเศรษฐกิจธุรกิจ , สายงานกระทรวงการต่างประเทศ , นักการทูต , สายงานสำนักนายกรัฐมนตรี , นักวิชาการงบประมาณ , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ , นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน , นักประชาสัมพันธ์ , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน , นักวิจัยด้านเศรษฐกิจและการบริหาร , สายงานมหาวิทยาลัย , อาจารย์มหาวิทยาลัย, , วิทยาลัย , นักวิชาการศึกษา , นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม , เจ้าหน้าที่วิจัย , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน , นักวิจัยด้านการศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจ , สายงานกระทรวงต่างๆ , (สนง.สถิติ, , ป.ป.ช.) , อาจารย์มหาวิทยาลัย, , วิทยาลัย , เจ้าหน้าที่ทะเบียน , นักพัฒนาชนบท , เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน , ภาครัฐวิสาหกิจ , รัฐวิสาหกิจรูปบริการ , (การปิโตรเลียม, , การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, , การประปา, , การบินไทย, , องค์การโทรศัพท์, , การรถไฟ) , เจ้าหน้าที่การเงิน , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , เจ้าหน้าที่การคลัง , นักวิชาการสื่อสาร , นักวิชาการขนส่ง , ตำแหน่งงานอื่นๆ , ที่รับวุฒิสาขาเศรษฐศาสตร์ , นักวิจัยด้านเศรษฐกิจและการลงทุน , รัฐวิสาหกิจรูปพาณิชย์ , (ธนาคารแห่งประเทศไทย , ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นของรัฐหรือเอกชน , บริษัทเงินทุน) , พนักงานเร่งรัดหนี้สิน , พนักงานสินเชื่อ , เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล , นักวิเคราะห์องค์การ , นักวิจัยด้านพาณิชย์ , และเศรษฐกิจ , ภาคเอกชน , ธนาคารพาณิชย์ , บริษัท , ห้างร้านต่างๆ , เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย , เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน , เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ , อาจารย์มหาวิทยาลัย, , วิทยาลัยเอกชน , เจ้าหน้าที่การเงิน , มัคคุเทศก์ , พนักงานเร่งรัดหนี้สิน , พนักงานสินเชื่อ , พนักงานบัญชี , พนักงานฝ่ายต่างประเทศ , นักวิจัยเศรษฐกิจ , นักวิจัยธุรกิจ , ประกอบอาชีพอิสระ , ประเภทค้าขาย , ประเภทช่างฝีมือต่างๆ , ประเภทศิลปิน , ประเภทเกษตรกรรม , ประเภทกีฬา , ประเภทบริการสังคม , นักวิเคราะห์ข่าวการเมือง , เศรษฐกิจ , นักวิจัยธุรกิจ , ประเมินผลการผลิต , โอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ,           คณะเศรษฐศาสตร์เน้นศึกษาวิชาเฉพาะด้านเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้เฉพาะด้าน , ที่จะสนองความต้องการของประเทศในระยะการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเพียงพอ , และเพื่อให้มีความสามารถเป็นนักวิจัยและนักวิชาการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ,           ปัจจุบันบริษัทห้างร้านหรือองค์กรใหญ่ๆ , ของเอกชนได้หันมาสนใจและใช้นักเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ปัญหาธุรกิจของบริษัท , เพื่อวางแผนไว้สำหรับอนาคต , เช่น , ตำแหน่งนักวิจัยธุรกิจ , หรือนักสถิติ , เพื่อวิเคราะห์ปัญหาธุรกิจ , เสนอให้แก่ฝ่ายจัดการ ,           สำหรับกระทรวง , ทบวง , กรมต่างๆ , ที่ต้องใช้งบประมาณปีละมากๆ , จำเป็นต้องใช้นักเศรษฐศาสตร์ที่มีฝีมือ , มีประสบการณ์ , เป็นผู้วางแผนเป็นส่วนใหญ่ ,           ลักษณะงานต่างๆ , ที่นำมาประยุกต์ใช้วิชาเศรษฐศาสตร์ , ได้แก่ , งานด้านวิชาการ , งานด้านวิจัยงานด้านธุรกิจ , และงานด้านการบริหาร , เป็นต้น ,

ข้อมูลการใช้งาน
จำนวน online 45 คน
IP : 44.200.117.166
สมาชิกล่าสุด
คุณ พันธ์ฤทธิ์ xxxxxxx
คณะ คณะรัฐศาสตร์
วัน/เวลา 05 พฤศจิกายน 2565 23:36:52
 
 
ภาพบรรยากาศการติว
โถงทางเดินทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อสม่ำเสมอ
ห้องติวโต๊ะเรียนจัดเว้นระยะห่าง ตามมาตราการโควิด-19 และมีการทำความสะอาดสม่ำเสมอ
ก่อนเข้าสถาบันติว ต้องตรวจเช็คอุณหภูมิ และมีแอกกอฮอล์ไว้บริการ ตามมาตราการโควิด-19
 
ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ
สถาบันติว P&G ซอย รามคำแหง 43/1 เข้ามาจากปากซอยอยู่ทางด้านขวามือ ห้องที่ 2 และ 3 ค่ะ
สถาบันติว P&G ซอยรามคำแหง43/1 เข้ามาจากปากซอยอยู่ด้านขวามือห้องที่ 2 และ 3
  
 
ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ

บริการ ห้องพัก ราม 2, ที่พักราม2, หอพักราม 2, ห้องเช่าราม 2
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Copyright© pg-ram.com
designed by
pg-gov.com
(B: 389,C: 0)
หน้าแรก | ตารางเรียน | สาขาราม 2 | หลักสูตรราม | การดานถามตอบ
สถาบันติว PASS & GOOD
2151/2-3 ซอยรามคำแหง43/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 Tel.02-7162180-2

เข้าซอยรามคำแหง 43/1 มองด้านขวามือก่อนถึง 7-11 (เซเว่น)
 
ติว สอน สอบ สมัคร เรียน รับติว รับสอน ติวราม ติวหน้าราม สอบราม สมัครราม สมัครเรียนราม สอนราม เรียนราม สอนหน้าราม สถาบันติวราม สถาบันติวหน้าราม ราม หน้าราม รามคำแหง ม.ราม มหาวิทยาลัยราม มหาวิทยาลัยรามคำแหง ราม 2 หน้าราม 2 รามคำแหง 2 ม.ราม 2 มหาวิทยาลัยราม 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2