สถาบันติวราม
หน้าแรก P&G บริการของสถาบันและบริษัท วิธีการชำระเงิน ติดต่อเรา P&G ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

085-919-8282
เวลา 09:00 - 15:00 น.

รับสมัครติวนักศึกษาใหม่
ดูแล+เรียนจบภายใน 3 ปี
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
คณะที่เปิดติว
ติว ม.รามคำแหง
ตารางติว
ปรึกษาปัญหาการเรียน
สถาบันติวคืออะไร
แนะนำการเลือกคณะเรียน
หลักสูตร ม.รามคำแหง
เทียบวุฒิที่ใช้สมัครมหาลัยรามคำแหง
 
เช่าสถานที่สัมมนา
สิ่งอำนวยความสะดวก
รูปภาพสถานที่
อัตราค่าบริการ
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
 
ปรึกษากฎหมาย
อัตราค่าบริการทั่วไป
ปรึกษาปัญหากฎหมาย
 
วางระบบการสื่อสาร
งานและประเภทงานที่บริการ
 


สมาชิก 3D (เด่น ดู ดี)
สมัครเป็นสมาชิกกับเรา พร้อมแนบรูปภาพ สาวสวย หนุ่มหล่อ มาโชว์ความสวยความหล่อของคุณ ให้เพื่อนๆ ได้อิจฉา
คลิ๊กเลย

ร่วมโหวตให้คะแนน พร้อมรับของรางวัลจากสถาบัน
มาใหม่วันนี้ 3 อันดับล่าสุด
คณะรัฐศาสตร์
1076 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
410 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
335 โหวตชอบชอบมาก

โหวตมากที่สุด 10 อันดับ
คณะรัฐศาสตร์
12964 โหวตชอบชอบมาก
คณะมนุษยศาสตร์
9345 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
8615 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
8285 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
7925 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
7908 โหวตชอบชอบมาก
คณะมนุษยศาสตร์
7672 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
7005 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
6978 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
6945 โหวตชอบชอบมาก

แสดงสมาชิกร่วมโหวตทั้งหมด
 
 
 
ระเบียบปฏิบัติในการสอบไล่
      ข้อห้ามเกี่ยวกับการสอบไล่

ปีการศึกษา 2554 มีผู้สนใจสมัครเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นจำนวนมาก ถึง 59,244 คน และเมื่อรวมกับนักศึกษาเก่าที่ลงทะเบียนเรียน ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2554 อีก 127,884 คน ทำให้จำนวนนักศึกษาที่จะเข้าสอบไล่ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2554 มีจำนวนถึง 187,128 คน คิดเป็นจำนวนที่นั่งสอบ 1,262,747 ที่นั่ง
ด้วยจำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบในแต่ละภาคการศึกษามีเป็นจำนวนมาก ทำให้มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องมีข้อปฏิบัติในการสอบไล่ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการเข้าสอบ เพื่อก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ข้อปฏิบัติเหล่านี้ถือเป็นข้อปฏิบัติที่นักศึกษาทุกคนจะต้องปฏิบัติตาม หากฝ่าฝืนนักศึกษาอาจหมดสิทธิในการเข้าสอบหรือถูกลงโทษ ตั้งแต่ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร งดตรวจกระดาษคำตอบ ห้ามลงทะเบียนเรียน 2 ภาคการศึกษา และโทษหนักที่สุดกรณีที่ทำผิดซ้ำ คือ ถูกลบชื่อออกจากการเป็นนักนักศึกษา ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ 684/2537 เรื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบไล่และ 1829/2546 เรื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบไล่ (แก้ไขเพิ่มเติม)
ข้อห้ามเกี่ยวกับการสอบไล่ที่นักศึกษาต้องทราบ มีจำนวน 20 ข้อ แต่ขอยกเฉพาะข้อที่สำคัญๆ ที่นักศึกษาต้องทราบจำนวน 13 ข้อ ดังนี้
1.ห้ามนักศึกษาเข้าสอบโดยแต่งกายไม่สุภาพ
นักศึกษาต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยไม่สวมรองเท้าแตะเข้าห้องสอบ นักศึกษาชายห้ามสวมเสือยึดไม่มีปก และต้องสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง นักศึกษาหญิงต้องสวมกระโปรง ห้ามสวมกางเกงหรือกางเกงกระโปรง
นักศึกษาที่ฝ่าฝืนจะถูกตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรในครั้งแรก และหากยังคงกระทำผิดอีกจะถูกงดตรวจกระดาษคำตอบกระบวนวิชาที่เข้าสอบ
2.ห้ามนักศึกษาเข้าสอบผิดวัน เวลา และสถานที่สอบ
2.1ในการสอบไล่ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีกระบวนวิชาที่มีการสอบเกินกว่า 1 คาบเวลา เป็นจำนวน 7 กระบวนวิชา ดังนี้
2.1.1 กระบวนวิชา RU100 สอบวันที่ 24 กันยายน 2554 (คาบเช้าและคาบบ่าย)
2.1.2 กระบวนวิชา SO103 สอบวันที่ 27 กันยายน 2554 (คาบเช้าและคาบบ่าย)
2.1.3 กระบวนวิชา EN101 สอบวันที่ 1 ตุลาคม 2554 (คาบเช้าและคาบบ่าย)
2.1.4 กระบวนวิชา PC103 สอบวันที่ 6 ตุลาคม 2554 (คาบเช้าและคาบบ่าย)
2.1.5 กระบวนวิชา IS103 สอบวันที่ 8 ตุลาคม 2554 (คาบเช้าและคาบบ่าย)
2.1.6 กระบวนวิชา PS110 สอบวันที่ 15 ตุลาคม 2554 (คาบเช้าและคาบบ่าย)
2.1.7 กระบวนวิชา HI103 สอบวันที่ 16 ตุลาคม 2554 (คาบเช้าและคาบบ่าย)
การที่นักศึกษาเข้าสอบในเวลาใดนั้น ให้นักศึกษาตรวจสอบได้จากตารางสอบไล่รวม ซึ่งระบุช่วงรหัสประจำตัวของนักศึกษาไว้แล้วว่านักศึกษาผู้ใดจะต้องเข้าสอบในช่วงเวลาไหน หรือนักศึกษาอาจตรวจสอบจากตารางสอบไล่รายบุคคลซึ่งระบุเวลาเวลาสอบของกระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว้ นักศึกษาจะต้องเข้าสอบตามเวลาที่กำหนดไว้ในตารางสอบไล่ จะเลือกสอบในคาบเวลาใดคาบหนึ่งที่ต้องการไม่ได้
2.2 ห้ามเข้าสอบผิดสถานที่
ในระบบการจัดสอบไล่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้กำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้าสอบตามสถานที่สอบ และที่นั่งสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ให้ โดยตารางสอยไล่จะเป็นเอกสารที่แสดงให้ทราบว่ากระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว้จะต้องเข้าสอบที่สถานที่สอบใดเช่นเดียวกับบัญชีติดที่นั่งสอบแสดงแถวและที่นั่งสอบจะเป็นเอกสารที่แสดงให้ทราบว่าที่นั่งสอบนั้นๆ เป็นของนักศึกษาผู้ใด นักศึกษาที่เข้าสอบผิดคาบเวลาและสถานที่สอบที่กำหนด จะถูกปรับให้เป็นสอบตกในกระบวนวิชานั้นๆ
3. ห้ามนักศึกษาเข้าสอบโดยไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน และใบเสร็จรับเงิน ประจำภาคการศึกษาที่เข้าสอบ ไปแสดงแก่กรรมการคุมสอบ ในกรณีที่บัตรประจำตัวนักศึกษาหรือใบเสร็จรับเงินสูญหาย ให้นักศึกษาไปติดต่อขอถ่าย สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่ อาคาร สวป. ชั้น 2 และสำเนาใบเสร็จรับเงินได้ที่ อาคาร LKB ชั้น1 หรือใช้ตารางสอบไล่รายบุคคลที่มหาวิทยาลัยแจกให้แทนใบเสร็จรับเงิน สำหรับวิทยาเขตบางนานักศึกษาสามารถไปติดต่อขอถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาที่อาคาร KTB ส่วนบัตรประจำตัวประชาชนขอรับสำเนาได้ที่ อาคาร สวป. ชั้น 4 และนำมาแสดงในการเข้าสอบ เพราะถ้าไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวนักศึกษา และใบเสร็จรับเงิน นักศึกษาจะหมดสิทธิในการเข้าสอบ
4. ห้ามนักศึกษาเข้าสอบสายเกินกว่า 5 นาที นับจากเวลาเริ่มต้นคาบเวลาสอบ มหาวิทยาลัยได้กำหนดคาบเวลาสอบในแต่ละคาบเป็นดังนี้
คาบเช้า ตั้งแต่เวลา 09.30 ? 12.00 น.
คาบบ่าย ตั้งแต่เวลา 14.00 ? 16.30 น.
ดังนั้น นักศึกษาที่มาถึงห้องสอบหลังเวลา 09.35 น. และ 14.05 น. จะหมดสิทธิในการเข้าสอบ
5.ห้ามออกจากห้องสอบก่อน 30 นาที นับจากเวลาที่เริ่มต้นคาบเวลาสอบ
เมื่อนักศึกษาเข้าไปในห้องสอบ และที่นั่งตามที่นั่งสอบของตนแล้ว นักศึกษาจะต้องอยู่ในห้องสอบเป็นเวลา 30 นาที นักศึกษาจึงจะมีสิทธิออกจากห้องสอบได้ ไม่ว่านักศึกษาประสงค์จะทำข้อสอบหรือไม่ก็ตาม
6. ห้ามนักศึกษาเข้าสอบไล่กระบวนวิชาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
นักศึกษาจะต้องเข้าสอบไล่ตามรายชื่อกระบวนวิชาที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงิน ห้ามเข้าสอบผิดกระบวนวิชา แม้จะเป็นกระบวนวิชาเดียวก็ตาม เช่นกระบวนวิชา LA312 และกระบวนวิชา LW312 ซึ่งเป็นกรบวนวิชาเดียวกัน นักศึกษาที่ใบเสร็จรับเงินปรากฏกระบวนวิชา LA312 ต้องเข้าสอบและเซ็นชื่อของกระบวนวิชา LA312 เท่านั้น จะเข้าสอบกระบวนวิชา LW312 ไม่ได้ เพราะในทางทะเบียนถือว่าเป็นคนละกระบวนวิชา ถ้านักศึกษาเข้าสอบผิดกระบวนวิชา จะถูกลงโทษงดตรวจกระดาษคำตอบ
7. ห้ามนักศึกษานำโน้ตย่อ เอกสาร หรือสูตรต่างๆ เข้าไปในที่นั่งสอบ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษจากมหาวิทยาลัย ถ้ากรรมการคุมสอบตรวจสอบภายหลังจากการสอบดำเนินไปแล้วจะถือว่ามีเจตนาทุจริตในการเข้าสอบต้องถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา ปรับเป็นสอบตกทุกกระบวนวิชา และงดลงทะเบียนเรียนอีก 2 ภาคการเรียนศึกษาเป็นอย่างน้อย
8. ห้ามนักศึกษานำกระดาษคำตอบหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นเข้าไปในห้องสอบ กรณีเครื่องคิดเลขนำเข้าไปได้เฉพาะกระบวนวิชาที่อาจารย์ประจำกระบวนวิชาที่อนุญาตและระบุไว้ในข้อสอบและเป็นเครื่องคิดเลขที่มีเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
9. ห้ามนักศึกษานำข้อสอบปรนัย หรือข้อสอบปรนัยผสมอัตนัยออกจากห้องสอบ
10. ห้ามนักศึกษานำกระดาษคำตอบที่กรรมการคุมสอบแจกให้ทำคำตอบออกไปจากห้องสอบไม่ว่าจะทำข้อสอบหรือไม่ก็ตาม นักศึกษาต้องเรียนชื่อ?นามสกุล พร้อมรหัสประจำตัวที่กระดาษปรนัย แล้วส่งคืนกรรมการคุมสอบก่อนออกจากห้องสอบ
11. ห้ามนักศึกษาติดต่อพูดจา ปรึกษา หรือทำสัญญาขณะทำข้อสอบ หรือยินยอมให้นักศึกษา คนอื่นคิดลอกคำตอบ เพราะมหาวิทยาลัยจะถือว่าร่วมกันทุจริตในการสอบ
12. ห้ามนักศึกษาที่เป็นเตจ้าหน้าที่ตำรวจนำอาวุธปืนติดตัวเข้ามาในห้องสอบ ให้นำไปฝากไว้ที่กรรมการคุมสอบ
13. เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดนำเข้าไปในห้องสอบได้ โดยต้องปิดเครื่องมือสื่อสาร และเก็บใส่ไว้ในกระเป๋าถือ หรือถุงกระดาษให้มิดชิด แล้ววางไว้ใต้เก้าอี้ที่นั่งสอบของตนเองเท่านั้น

ข้อห้ามทั้ง 13 ข้อที่กล่าวมาข้างต้น เป็นสิ่งที่นักศึกษาที่ต้องเข้าสอบไล่ในภาค 1 ปีการศึกษา 2554 นี้ จะต้องระมัดระวัง ไม่ฝ่าฝืนข้อห้ามต่างๆ ที่กำหนด เพราะมิฉะนั้นนักศึกษาจะเสียประโยชน์โดยไม่สมควร นักศึกษาสามารถขอรับคำแนะนำและข้อปฏิบัติในการสอบได้ที่อาคาร PRB (วิทยาเขตบางนา)
 
โดย : พี่จอย P&G
วันที่ : 27 เมษายน 2555
 
กลับไปดูข่าวทั้งหมด | กลับหน้าแรก
ข้อมูลการใช้งาน
จำนวน online 60 คน
IP : 54.162.163.181
สมาชิกล่าสุด
คุณ ธณวรรณ xxxxxxx
คณะ Pre-Degree
วัน/เวลา 27 พฤษภาคม 2561 11:12:19
หลักสูตร ม.รามคำแหง
วุฒิ ม.3 สมัคร ป.ตรี
ระบบคำนวนเกรดเฉลี่ย
 
Links ที่น่าสนใจ
      ม.ราม รับสมัคร น.ศ.ใหม่ทาง Internet   
      ใบสมัครมหาลัยรามคำแหง(มร.2)   
      ตรวจสอบวันรับบัตรนักศึกษา(ต้องได้รหัสนักศึกษาก่อนนะคะ)   
      ค้นวันเวลาเรียนและวันเวลาสอบ   
      เช็คตารางสอบภาค S/60   
      E-service และเช็คผลสอบภาค 2/60
      ปฏิทินการศึกษาปี 2560   
      มร.30วันและเวลาเรียนในม.รามคำแหง   
      มหาวิทยาลัยรามคำแหง   
      บันทึกภาวะผู้มีงานทำ(สำหรับนักศึกษาขอจบ)   
      พิมพ์บาร์โค๊ดลงทะเบียน 7 หลัก   
      ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต ม.ราม   
 
ภาพบรรยากาศการติว
เรียนราม,สมัครเรียนราม,ติวหน้าราม
เรียนราม,สมัครเรียนราม,ติวหน้าราม
เรียนราม,สมัครเรียนราม,ติวหน้าราม
 
ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ
ห้องเรียนเล็ก รองรับนักศึกษาได้มากกว่า 60 คน
สถาบันติว P&G ย้ายที่ทำการใหม่ ท่านสามารถเดินทางมายังสถาบันติวของเราได้ใกล้ขึ้น เพียงไม่กี่ก้าวจากหน้าปากซอย
  
 
Copyright© pg-ram.com
designed by
pg-gov.com
(B: 1442,C: 0)
หน้าแรก | ตารางเรียน | สาขาราม 2 | หลักสูตรราม | การดานถามตอบ
สถาบันติว PASS & GOOD
2151/2-3 ซอยรามคำแหง43/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 Tel.02-7162180-2

เข้าซอยรามคำแหง 43/1 มองด้านขวามือก่อนถึง 7-11 (เซเว่น)
 
ติว สอน สอบ สมัคร เรียน รับติว รับสอน ติวราม ติวหน้าราม สอบราม สมัครราม สมัครเรียนราม สอนราม เรียนราม สอนหน้าราม สถาบันติวราม สถาบันติวหน้าราม ราม หน้าราม รามคำแหง ม.ราม มหาวิทยาลัยราม มหาวิทยาลัยรามคำแหง ราม 2 หน้าราม 2 รามคำแหง 2 ม.ราม 2 มหาวิทยาลัยราม 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2