สถาบันติวราม
หน้าแรก P&G บริการของสถาบันและบริษัท วิธีการชำระเงิน ติดต่อเรา P&G ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

ตารางอบรมสัมมนาบัญชี ทำบัญชี(CPD) และ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA)

รหัสที่สมัคร วันที่ ชื่อหลักสูตร โดย ระยะเวลา (ช.ม.) สถานะ
ผู้สอบฯ (CPA) ผู้ทำบัญชี
PG036
1,000 บ.
934.58+vat 65.42
22 ตุลาคม 2559
09:00-16:30
 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 2559 ตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 12
ตรวจหลักสูตรอบรมสภาฯ
อ.วิทูร พงษ์พิทักษ์
(วิทยากร)
รหัสหลักสูตร
5910-06-201-002-03
บัญชี
6 ชม.
บัญชี
6 ชม.

เต็ม
PG037
1,000 บ.
934.58+vat 65.42
23 ตุลาคม 2559
09:00-16:30
 การค้นหาทุจริตจากงบการเงิน
ตรวจหลักสูตรอบรมสภาฯ
อ.ยุทธศาสตร์ แสงพงษ์ศานนท์
(วิทยากร)
รหัสหลักสูตร
5910-06-201-017-02
บัญชี
6 ชม.
บัญชี
6 ชม.

เต็ม
PG039
1,000 บ.
934.58+vat 65.42
30 ตุลาคม 2559
09:00-16:30
 มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่ และฉบับปรับปรุง ที่เกี่ยวข้องกับรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ตรวจหลักสูตรอบรมสภาฯ
อ.จิรศักดิ์ เจิรญปัญญายิ่ง
(วิทยากร)
รหัสหลักสูตร
5910-06-201-011-03
บัญชี
6 ชม.
บัญชี
6 ชม.

เต็ม
PG040
1,000 บ.
934.58+vat 65.42
05 พฤศจิกายน 2559
09:00-16:30
 ประเด็นปัญหาที่สำคัญในการจัดทำ บัญชี และงบการเงินผลกระทบ และวิธีแก้ไขให้ถูกต้องของงบการเงิน
ตรวจหลักสูตรอบรมสภาฯ
อ.จิรศักดิ์ เจิรญปัญญายิ่ง
(วิทยากร)
รหัสหลักสูตร
5911-06-201-012-02
บัญชี
6 ชม.
บัญชี
6 ชม.

เต็ม
PG041
1,000 บ.
934.58+vat 65.42
06 พฤศจิกายน 2559
09:00-16:30
 สารพันวิธีการคำนวณอัตราภาษี
ตรวจหลักสูตรอบรมสภาฯ
ผู้ทรงคุณวุฒิสรรพกร
(วิทยากร)
รหัสหลักสูตร
5911-06-201-005-04
อื่นๆ
6 ชม.
อื่นๆ
6 ชม.

เต็ม
PG042
1,000 บ.
934.58+vat 65.42
11 พฤศจิกายน 2559
09:00-16:30
 ผู้ทำบัญชี VS มาตรฐานการบัญชี ความผิดพลาดที่ควรรู้ และปรับปรุง
ตรวจหลักสูตรอบรมสภาฯ
อ.เทวัญ วิจิตรปรีดา
(วิทยากร)
รหัสหลักสูตร
5911-06-201-015-02
บัญชี
6 ชม.
บัญชี
6 ชม.

เต็ม
PG043
1,000 บ.
934.58+vat 65.42
12 พฤศจิกายน 2559
09:00-16:30
 หักด่าน ภาษีเงินได้นิติบุคคล รับรู้สิทธิประโยชน์จากการงดเว้นภาษีนิติบุคคล
ตรวจหลักสูตรอบรมสภาฯ
อ.วิทูร พงษ์พิทักษ์
(วิทยากร)
รหัสหลักสูตร
5911-06-201-004-03
อื่นๆ
6 ชม.
อื่นๆ
6 ชม.

เต็ม
PG044
1,000 บ.
934.58+vat 65.42
13 พฤศจิกายน 2559
09:00-16:30
 เจาะลึกถึงก้นบึ้งอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ตรวจหลักสูตรอบรมสภาฯ
ผู้ทรงคุณวุฒิสรรพกร
(วิทยากร)
รหัสหลักสูตร
5911-06-201-007-04
อื่นๆ
6 ชม.
อื่นๆ
6 ชม.

เต็ม
PG045
1,000 บ.
934.58+vat 65.42
19 พฤศจิกายน 2559
09:00-16:30
 ภาพรวมของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS For SMEs
ตรวจหลักสูตรอบรมสภาฯ
อ.จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
(วิทยากร)
รหัสหลักสูตร
5911-06-201-013-01
บัญชี
6 ชม.
บัญชี
6 ชม.

เต็ม
PG046
1,000 บ.
934.58+vat 65.42
20 พฤศจิกายน 2559
09:00-16:30
 หักด่าน ภาษีเงินได้นิติบุคคล รับรู้สิทธิประโยชน์จากการงดเว้นภาษีนิติบุคคล
ตรวจหลักสูตรอบรมสภาฯ
อ.วิทูร พงษ์พิทักษ์
(วิทยากร)
รหัสหลักสูตร
5911-06-201-004-04
อื่นๆ
6 ชม.
อื่นๆ
6 ชม.

เต็ม
PG047
1,000 บ.
934.58+vat 65.42
25 พฤศจิกายน 2559
09:00-16:30
 มาตรฐานการบัญชีที่ผู้ทำบัญชีต้องปฏิบัติตาม
ตรวจหลักสูตรอบรมสภาฯ
อ.เทวัญ วิจิตรปรีดา
(วิทยากร)
รหัสหลักสูตร
5911-06-201-014-02
บัญชี
6 ชม.
บัญชี
6 ชม.

เต็ม
PG048
1,000 บ.
934.58+vat 65.42
26 พฤศจิกายน 2559
09:00-16:30
 ไขสารพันปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาคทฤษฎี V.S. ภาคปฎิบัติ จักการอย่างไรให้ถูกต้อง
ตรวจหลักสูตรอบรมสภาฯ
อ.วิทูร พงษ์พิทักษ์
(วิทยากร)
รหัสหลักสูตร
5911-06-201-006-03
อื่นๆ
6 ชม.
อื่นๆ
6 ชม.

เต็ม
PG051
1,000 บ.
934.58+vat 65.42
04 ธันวาคม 2559
09:00-16:30
 สารพัดประเด็นภาษีที่นักบัญชีควรทราบเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตรวจหลักสูตรอบรมสภาฯ
ผู้ทรงวุฒิสรรพกร
(วิทยากร)
รหัสหลักสูตร
5912-06-201-001-04
อื่นๆ
6 ชม.
อื่นๆ
6 ชม.

เต็ม
PG052
1,000 บ.
934.58+vat 65.42
05 ธันวาคม 2559
09:00-16:30
 การบริหารความเสี่ยงที่ผู้ทำบัญชีนำไปใช้
ตรวจหลักสูตรอบรมสภาฯ
อ.ยุทธศาสตร์ แสงพงษ์ศานนท์
(วิทยากร)
รหัสหลักสูตร
5912-06-201-019-02
บัญชี
6 ชม.
บัญชี
6 ชม.

เต็ม
PG053
1,000 บ.
934.58+vat 65.42
10 ธันวาคม 2559
09:00-16:30
 การค้นหาทุจริตจากงบการเงิน
ตรวจหลักสูตรอบรมสภาฯ
อ.ยุทธศาสตร์ แสงพงษ์ศานนท์
(วิทยากร)
รหัสหลักสูตร
5912-06-201-018-03
บัญชี
6 ชม.
บัญชี
6 ชม.

เต็ม
PG054
1,000 บ.
934.58+vat 65.42
11 ธันวาคม 2559
09:00-16:30
 ส่งท้าย TFRs for NPAEs และต้อนรับ TFRs for SMEs
ตรวจหลักสูตรอบรมสภาฯ
อ.เทวัญ วิจิตรปรีดา
(วิทยากร)
รหัสหลักสูตร
5912-06-201-016-03
บัญชี
6 ชม.
บัญชี
6 ชม.

เต็ม
PG055
1,000 บ.
934.58+vat 65.42
12 ธันวาคม 2559
09:00-16:30
 เปิดคัมภีร์ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตรวจหลักสูตรอบรมสภาฯ
ผู้ทรงคุณวุฒิสรรพกร
(วิทยากร)
รหัสหลักสูตร
5912-06-201-003-04
อื่นๆ
6 ชม.
อื่นๆ
6 ชม.

เต็ม
PG056
1,000 บ.
934.58+vat 65.42
16 ธันวาคม 2559
09:00-16:30
 มาตรฐานการบัญชีที่ผู้ทำบัญชีต้องปฏิบัติตาม
ตรวจหลักสูตรอบรมสภาฯ
อ.เทวัญ วิจิตรปรีดา
(วิทยากร)
รหัสหลักสูตร
5912-06-201-014-03
บัญชี
6 ชม.
บัญชี
6 ชม.

เต็ม
PG057
1,000 บ.
934.58+vat 65.42
17 ธันวาคม 2559
09:00-16:30
 เปิดม่าน ภาษีหัก ณ ที่จ่ายทั้งระบบ ภาษีห้างหุ้นส่วนสามัญ,ภาษีกองมรดกพ.ศ. 2559
ตรวจหลักสูตรอบรมสภาฯ
อ.วิทูร พงษ์พิทักษ์
(วิทยากร)
รหัสหลักสูตร
5912-06-201-008-03
อื่นๆ
6 ชม.
อื่นๆ
6 ชม.

เต็ม
PG058
1,000 บ.
934.58+vat 65.42
18 ธันวาคม 2559
09:00-16:30
 ไขสารพันปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาคทฤษฎี V.S. ภาคปฎิบัติ จักการอย่างไรให้ถูกต้อง
ตรวจหลักสูตรอบรมสภาฯ
อ.วิทูร พงษ์พิทักษ์
(วิทยากร)
รหัสหลักสูตร
5912-06-201-006-04
อื่นๆ
6 ชม.
อื่นๆ
6 ชม.

เต็ม
PG059
1,000 บ.
934.58+vat 65.42
23 ธันวาคม 2559
09:00-16:30
 กลยุทธ์การควบคุมภายในสำหรับนักบัญชี
ตรวจหลักสูตรอบรมสภาฯ
อ.ยุทธศาสตร์ แสงพงษ์ศานนท์
(วิทยากร)
รหัสหลักสูตร
5912-06-201-017-03
บัญชี
6 ชม.
บัญชี
6 ชม.

เต็ม
PG060
1,000 บ.
934.58+vat 65.42
24 ธันวาคม 2559
09:00-16:30
 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 2559 ตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 12
ตรวจหลักสูตรอบรมสภาฯ
อ.วิทูร พงษ์พิทักษ์
(วิทยากร)
รหัสหลักสูตร
5912-06-201-002-04
บัญชี
6 ชม.
บัญชี
6 ชม.

เต็ม
PG061
1,000 บ.
934.58+vat 65.42
25 ธันวาคม 2559
09:00-16:30
 ภาพรวมของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS For SMEs
ตรวจหลักสูตรอบรมสภาฯ
อ.จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
(วิทยากร)
รหัสหลักสูตร
5912-06-201-013-02
บัญชี
6 ชม.
บัญชี
6 ชม.

เต็ม
PG062
1,000 บ.
934.58+vat 65.42
26 ธันวาคม 2559
09:00-16:30
 ผู้ทำบัญชี VS มาตรฐานการบัญชี ความผิดพลาดที่ควรรู้ และปรับปรุง
ตรวจหลักสูตรอบรมสภาฯ
อ.เทวัญ วิจิตรปรีดา
(วิทยากร)
รหัสหลักสูตร
5912-06-201-015-03
บัญชี
6 ชม.
บัญชี
6 ชม.

เต็ม
PG063-1
1,000 บ.
934.58+vat 65.42
27 ธันวาคม 2559
09:00-16:30
 การบริหารความเสี่ยงที่ผู้ทำบัญชีนำไปใช้
ตรวจหลักสูตรอบรมสภาฯ
อ.ยุทธศาสตร์ แสงพงษ์ศานนท์
(วิทยากร)
รหัสหลักสูตร
5912-06-201-019-03
บัญชี
6 ชม.
บัญชี
6 ชม.

เต็ม
PG064
1,000 บ.
934.58+vat 65.42
28 ธันวาคม 2559
09:00-16:30
 มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่ และฉบับปรับปรุง ที่เกี่ยวข้องกับรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ตรวจหลักสูตรอบรมสภาฯ
อ.จิรศักดิ์ เจิรญปัญญายิ่ง
(วิทยากร)
รหัสหลักสูตร
5912-06-201-012-03
บัญชี
6 ชม.
บัญชี
6 ชม.

เต็ม

Copyright© pg-ram.com
designed by
pg-gov.com
(B: 1497,C: 0)
หน้าแรก | ตารางเรียน | สาขาราม 2 | หลักสูตรราม | การดานถามตอบ
สถาบันติว PASS & GOOD
2151/2-3 ซอยรามคำแหง43/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 Tel.02-7162180-2

เข้าซอยรามคำแหง 43/1 มองด้านขวามือก่อนถึง 7-11 (เซเว่น)
 
ติว สอน สอบ สมัคร เรียน รับติว รับสอน ติวราม ติวหน้าราม สอบราม สมัครราม สมัครเรียนราม สอนราม เรียนราม สอนหน้าราม สถาบันติวราม สถาบันติวหน้าราม ราม หน้าราม รามคำแหง ม.ราม มหาวิทยาลัยราม มหาวิทยาลัยรามคำแหง ราม 2 หน้าราม 2 รามคำแหง 2 ม.ราม 2 มหาวิทยาลัยราม 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2