สถาบันติวราม
หน้าแรก P&G บริการของสถาบันและบริษัท วิธีการชำระเงิน ติดต่อเรา P&G ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

085-919-8282
เวลา 09:00 - 15:00 น.

รับสมัครติวนักศึกษาใหม่
ดูแล+เรียนจบภายใน 3 ปี
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
คณะที่เปิดติว
ติว ม.รามคำแหง
ตารางติว
ปรึกษาปัญหาการเรียน
สถาบันติวคืออะไร
แนะนำการเลือกคณะเรียน
หลักสูตร ม.รามคำแหง
เทียบวุฒิที่ใช้สมัครมหาลัยรามคำแหง
 
เช่าสถานที่สัมมนา
สิ่งอำนวยความสะดวก
รูปภาพสถานที่
อัตราค่าบริการ
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
 
ปรึกษากฎหมาย
อัตราค่าบริการทั่วไป
ปรึกษาปัญหากฎหมาย
 
วางระบบการสื่อสาร
งานและประเภทงานที่บริการ
 


สมาชิก 3D (เด่น ดู ดี)
สมัครเป็นสมาชิกกับเรา พร้อมแนบรูปภาพ สาวสวย หนุ่มหล่อ มาโชว์ความสวยความหล่อของคุณ ให้เพื่อนๆ ได้อิจฉา
คลิ๊กเลย

ร่วมโหวตให้คะแนน พร้อมรับของรางวัลจากสถาบัน
มาใหม่วันนี้ 3 อันดับล่าสุด
คณะรัฐศาสตร์
1076 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
410 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
335 โหวตชอบชอบมาก

โหวตมากที่สุด 10 อันดับ
คณะรัฐศาสตร์
12965 โหวตชอบชอบมาก
คณะมนุษยศาสตร์
9345 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
8615 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
8285 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
7925 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
7908 โหวตชอบชอบมาก
คณะมนุษยศาสตร์
7672 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
7005 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
6978 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
6945 โหวตชอบชอบมาก

แสดงสมาชิกร่วมโหวตทั้งหมด
 
 
PG056 :  มาตรฐานการบัญชีที่ผู้ทำบัญชีต้องปฏิบัติตาม
รายละเอียด : 1. กิจการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีหรือไม่มีบทลงโทษอย่างไร
- งบการเงินหมายถึงอะไร
- การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของฉบับปรับปรุง 2557
2. ความแตกต่างของงบกำไรขาดทุนกับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- งบกำไรขาดทุน หมายถึง
- กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของฉบับปรับปรุง 2557
- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กับงบกำไรขาดทุน
3. งบกระแสเงินสดจะต้องจัดทำทุกกิจการหรือไม่ สำหรับกิจการ PAEs และ NPAEs
- งบกระแสเงินสด คืออะไร
- การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของฉบับปรับปรุง 2557
- วิธีการแสดงกระแสเงินสด
4. การตีราคาสินค้าคงเหลือปลายงวดกิจการได้ใช้มูลค่าสุทธิที่จะได้รับในการตีราคาสินค้าคงเหลือหรือไม่
- การวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
- มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ประเด็นสินค้าคงเหลือ
- การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมาตรฐานในอนาคต ต้นทุนอื่นๆที่รวมอยู่ในสินค้าคงเหลือ
5. หากราคาทุนต่ำกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับกิจการได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีอย่างไร
- การปฏิบัติทางบัญชี มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
- หลักในการพิจารณากรณีสินค้าคงเหลือมีไว้เพื่อขาย
6. กิจการจะพิจารณาตัดสินค้าคงเหลือออกจากบัญชีได้อย่างไร มีวิธีบันทึกบัญชีอย่างไร
7.กิจการได้ปฏิบัติตามนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือไม่
- วิธีการบันทึกบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
- ลักษณะของข้อผิดพลาด
- ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
- การนำส่งงบการเงิน
8. กิจการบันทึกต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีหรือไม่
- การวัดมูลค่าเริ่มแรก
- องค์ประกอบของราคาทุน
- ตัวอย่างการวัดมูลค่าเริ่มแรก
9. หากกิจการมีการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์จะบันทึกบัญชีให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างไร
- กรณี สินทรัพย์ได้มาโดยการแลกเปลี่ยน
10. ตามมาตรฐานการบัญชีกิจการสามารถตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้น หรือลดลงหรือไม่ วิธีปฏิบัติอย่างไร
- การวัดมูลค่า ภายหลังการรับรู้รายการ – วิธีตีราคาใหม่
- กรณี - การตีราคาใหม่ (สินทรัพย์ที่ไม่คิดค่าเสื่อมราคา)
11. การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ออกจากบัญชี กิจการสามารถทำได้กี่วิธีตามมาตรฐานการบัญชี
- การตัดรายการ
12. กรณีที่กิจการซื้อสินทรัพย์โดยวิธีเช่าซื้อ วิธีลิสซิ่ง กิจการจะบันทึกบัญชีอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
- การจำแนกประเภทของสัญญาเช่า
- สัญญาเช่าการเงิน
- กรณี – สัญญาเช่าการเงิน
13. การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ กิจการได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่
- รายได้ หมายถึง
- มาตรฐานการบัญชี “ รายได้ ”
14. รายได้อื่นของกิจการจะรับรู้อย่างไร ในการคำนวณกำไรสุทธิ
15. กิจการขายสินค้าโดยส่งออกจะรับรู้รายได้อย่างไร
- ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับบริหาร “ ความเสี่ยง”
16. กิจการสามารถหยุดรับรู้รายได้ ได้หรือไม่มีหลักเกณฑ์เงื่อนไขอย่างไร
- กรณี – การรับรู้รายได้จากการบริการ
17. สิ้นรอบบัญชีกิจการจะต้องตั้งประมาณการหนี้สินในงบแสดงฐานะทางการเงินทุกกิจการหรือไม่ แนวปฏิบัติที่สำคัญ
- ประมาณการที่ดีที่สุด - แนวปฏิบัติ
18. มีหลักเกณฑ์อย่างไร ในการนำต้นทุนการกู้ยืมมาถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์หรือถือเป็นค่าใช้จ่าย
19. ณ วันสิ้นรอบบัญชีกิจการจะต้องมีการพิจารณาสิ้นทรัพย์ด้อยคำหรือไม่ แนวปฏิบัติที่สำคัญ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 การด้อยค่าของสินทรัพย์ยกเว้นประกอบด้วย
- การขาดทุนจากการด้อยค่า
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 การด้อยค่าของสินทรัพย์
- การระบุสินทรัพย์ที่อาจเกิดการด้อยค่า
- การกลับบัญชีผลขาดทุนจากการด้อยค่า
20. หลักเกณฑ์ที่สำคัญในการคำนวณกำไรต่อหุ้น ณ วันสิ้นงวดบัญชี
- Earnings per share : EPS
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน : กำไรที่ใช้คำนวณ
21. คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
- ข้อกำหนดของจรรยาบรรณนักบัญชี
- ประพฤติผิดจรรยาบรรณมีโทษอะไร
- ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19 ) เรื่องจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
รหัสหลักสูตร :  5912-06-201-014-03 ตรวจหลักสูตรอบรมสภาฯ
ระยะเวลา ผู้สอบฯ (CPA) :  บัญชี 6 ชม.
ระยะเวลา ผู้ทำบัญชี :  บัญชี 6 ชม.
วันที่ :  16 ธันวาคม 2559
เวลา :  09:00 น. - 16:30 น.
ราคา :  934.58+vat 65.42 รวม 1,000 บาท
โดย :  อ.เทวัญ วิจิตรปรีดา (วิทยากร)
สถานที่ :  บริษัท P&G 2151/2-3 ซ.รามคำแหง 43/1 หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
( เข้าจากปากซอยมา อยู่ขวามือ ห้องที่ 2-3 ค่ะ )

โทร. 087-019-1999 คุณจอย
ID Line : @pg-acc
สถานะ :   เต็ม

Copyright© pg-ram.com
designed by
pg-gov.com
(B: 1442,C: 0)
หน้าแรก | ตารางเรียน | สาขาราม 2 | หลักสูตรราม | การดานถามตอบ
สถาบันติว PASS & GOOD
2151/2-3 ซอยรามคำแหง43/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 Tel.02-7162180-2

เข้าซอยรามคำแหง 43/1 มองด้านขวามือก่อนถึง 7-11 (เซเว่น)
 
ติว สอน สอบ สมัคร เรียน รับติว รับสอน ติวราม ติวหน้าราม สอบราม สมัครราม สมัครเรียนราม สอนราม เรียนราม สอนหน้าราม สถาบันติวราม สถาบันติวหน้าราม ราม หน้าราม รามคำแหง ม.ราม มหาวิทยาลัยราม มหาวิทยาลัยรามคำแหง ราม 2 หน้าราม 2 รามคำแหง 2 ม.ราม 2 มหาวิทยาลัยราม 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2