สถาบันติวราม
หน้าแรก P&G บริการของสถาบันและบริษัท วิธีการชำระเงิน ติดต่อเรา P&G ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

085-919-8282
เวลา 09:00 - 15:00 น.

รับสมัครติวนักศึกษาใหม่
ดูแล+เรียนจบภายใน 3 ปี
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
คณะที่เปิดติว
ติว ม.รามคำแหง
ตารางติว
ปรึกษาปัญหาการเรียน
สถาบันติวคืออะไร
แนะนำการเลือกคณะเรียน
หลักสูตร ม.รามคำแหง
เทียบวุฒิที่ใช้สมัครมหาลัยรามคำแหง
 
เช่าสถานที่สัมมนา
สิ่งอำนวยความสะดวก
รูปภาพสถานที่
อัตราค่าบริการ
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
 
ปรึกษากฎหมาย
อัตราค่าบริการทั่วไป
ปรึกษาปัญหากฎหมาย
 
วางระบบการสื่อสาร
งานและประเภทงานที่บริการ
 


สมาชิก 3D (เด่น ดู ดี)
สมัครเป็นสมาชิกกับเรา พร้อมแนบรูปภาพ สาวสวย หนุ่มหล่อ มาโชว์ความสวยความหล่อของคุณ ให้เพื่อนๆ ได้อิจฉา
คลิ๊กเลย

ร่วมโหวตให้คะแนน พร้อมรับของรางวัลจากสถาบัน
มาใหม่วันนี้ 3 อันดับล่าสุด
คณะรัฐศาสตร์
1076 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
410 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
335 โหวตชอบชอบมาก

โหวตมากที่สุด 10 อันดับ
คณะรัฐศาสตร์
12965 โหวตชอบชอบมาก
คณะมนุษยศาสตร์
9345 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
8615 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
8285 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
7925 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
7908 โหวตชอบชอบมาก
คณะมนุษยศาสตร์
7672 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
7005 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
6978 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
6945 โหวตชอบชอบมาก

แสดงสมาชิกร่วมโหวตทั้งหมด
 
 
PG045 :  ภาพรวมของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS For SMEs
รายละเอียด : SMEs ในแต่ละบทของมาตรฐานรายงานทางการเงินทั้ง 35 บท
– บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการริเริ่มการจัดทำ มาตรฐานการบัญชีไทย
– จุดเปลี่ยนแปลงสำคัญมาตรฐานการบัญชีของไทย
– IFAD
– วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย เมื่อ พ.ศ.2540
– Back ground for IFRS for SMEs
– IFRS for SMEs
– ทิศทางของ TFRS for NPAEs
– เหตุผลสำคัญที่นำ IFRS for SMEs (2015)แทน TFRS for NPAEs
– TFRS for NPAEs ฉบับปัจจุบันไม่ครอบคลุม
– TFRS for NPAEs ฉบับปัจจุบันไม่ครอบคลุมการตอบสนองต่อกลุ่มอื่นๆ
– ลดความยุ่งยากซับซ้อน
– บทที่เพิ่ม IFRS for SME
– ไม่มีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องใน IFRS for SME
– เอกสารแนบข้อแตกต่างระหว่าง IFRS for SMEs TFRS for NPAEs
– การจัดกลุ่มการศึกษามาตรฐาน IFRS for SMEs
– มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (IFRS forSMEs) 35 บท
2. การกำหนดขอบเขตของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
– กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
– กิจการถือว่ามีส่วนได้เสียสาธารณะ
– บริษัทย่อยที่มีบริษัทใหญ่ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับสมบูรณ์(Full IFRSs)
3. งบการเงิน
– งบแสดงฐานะการเงิน
– งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
– งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกำไรขาดทุนและงบกำไรสะสม
– งบกระแสเงินสด
– หมายเหตุประกอบงบการเงิน
4. สินทรัพย์
– สินค้าคงเหลือ
– เงินลงทุน
– อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
– ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
– สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
5. หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
– สัญญาเช่า
– การจำแนกประเภทของสัญญาเช่า
– แนวทางการจัดประเภทสัญญาเช่า
– เงื่อนไขการจัดเป็นสัญญาเช่าการเงิน
– ประเภทการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
– ประมาณการที่ดีที่สุด– ผลประโยชน์ของพนักงาน , ประเภผลประโยชน์พนักงาน
– ข้อมูลที่จะใช้ในการประมาณคณิตศาสตร์ประกันภัย
– พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 118
– เหตุการณ์ภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน , การเปิดเผยข้อมูล
– ตัวอย่างเหตุการณ์ภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่ไม่ต้องปรับปรุง
6. รายได้และค่าใช้จ่าย
– รายได้
– ภาษีเงินได้
– การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
7. เครื่องมือทางการเงิน
– เครื่องมือทางการเงินขั้นพื้นฐาน
– เครื่องมือทางการเงินอื่น
8. งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
– งบการเงินรวม
– งบเฉพาะกิจการ
9. คุณธรรม จริยธรรมหรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี
– พ.ร.บ.การบัญชี 2543
– พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี 2547
– ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553
– วัตถุประสงค์ของจรรยาบรรณประกอบวิชาชีพ
– Q/A
 สรุปข้อตกต่างที่สำคัญของ IFRS, IFRS for
SMEs และ TFRS for NPAE
รหัสหลักสูตร :  5911-06-201-013-01 ตรวจหลักสูตรอบรมสภาฯ
ระยะเวลา ผู้สอบฯ (CPA) :  บัญชี 6 ชม.
ระยะเวลา ผู้ทำบัญชี :  บัญชี 6 ชม.
วันที่ :  19 พฤศจิกายน 2559
เวลา :  09:00 น. - 16:30 น.
ราคา :  934.58+vat 65.42 รวม 1,000 บาท
โดย :  อ.จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง (วิทยากร)
สถานที่ :  บริษัท P&G 2151/2-3 ซ.รามคำแหง 43/1 หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
( เข้าจากปากซอยมา อยู่ขวามือ ห้องที่ 2-3 ค่ะ )

โทร. 087-019-1999 คุณจอย
ID Line : @pg-acc
สถานะ :   เต็ม

Copyright© pg-ram.com
designed by
pg-gov.com
(B: 1442,C: 0)
หน้าแรก | ตารางเรียน | สาขาราม 2 | หลักสูตรราม | การดานถามตอบ
สถาบันติว PASS & GOOD
2151/2-3 ซอยรามคำแหง43/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 Tel.02-7162180-2

เข้าซอยรามคำแหง 43/1 มองด้านขวามือก่อนถึง 7-11 (เซเว่น)
 
ติว สอน สอบ สมัคร เรียน รับติว รับสอน ติวราม ติวหน้าราม สอบราม สมัครราม สมัครเรียนราม สอนราม เรียนราม สอนหน้าราม สถาบันติวราม สถาบันติวหน้าราม ราม หน้าราม รามคำแหง ม.ราม มหาวิทยาลัยราม มหาวิทยาลัยรามคำแหง ราม 2 หน้าราม 2 รามคำแหง 2 ม.ราม 2 มหาวิทยาลัยราม 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2