สถาบันติวราม
หน้าแรก P&G บริการของสถาบันและบริษัท วิธีการชำระเงิน ติดต่อเรา P&G ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

085-919-8282
เวลา 09:00 - 15:00 น.

รับสมัครติวนักศึกษาใหม่
ดูแล+เรียนจบภายใน 3 ปี
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
คณะที่เปิดติว
ติว ม.รามคำแหง
ตารางติว
ปรึกษาปัญหาการเรียน
สถาบันติวคืออะไร
แนะนำการเลือกคณะเรียน
หลักสูตร ม.รามคำแหง
เทียบวุฒิที่ใช้สมัครมหาลัยรามคำแหง
 
เช่าสถานที่สัมมนา
สิ่งอำนวยความสะดวก
รูปภาพสถานที่
อัตราค่าบริการ
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
 
ปรึกษากฎหมาย
อัตราค่าบริการทั่วไป
ปรึกษาปัญหากฎหมาย
 
วางระบบการสื่อสาร
งานและประเภทงานที่บริการ
 


สมาชิก 3D (เด่น ดู ดี)
สมัครเป็นสมาชิกกับเรา พร้อมแนบรูปภาพ สาวสวย หนุ่มหล่อ มาโชว์ความสวยความหล่อของคุณ ให้เพื่อนๆ ได้อิจฉา
คลิ๊กเลย

ร่วมโหวตให้คะแนน พร้อมรับของรางวัลจากสถาบัน
มาใหม่วันนี้ 3 อันดับล่าสุด
คณะรัฐศาสตร์
1076 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
410 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
335 โหวตชอบชอบมาก

โหวตมากที่สุด 10 อันดับ
คณะรัฐศาสตร์
12965 โหวตชอบชอบมาก
คณะมนุษยศาสตร์
9345 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
8615 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
8285 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
7925 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
7908 โหวตชอบชอบมาก
คณะมนุษยศาสตร์
7672 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
7005 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
6978 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
6945 โหวตชอบชอบมาก

แสดงสมาชิกร่วมโหวตทั้งหมด
 
 
PG040 :  ประเด็นปัญหาที่สำคัญในการจัดทำ บัญชี และงบการเงินผลกระทบ และวิธีแก้ไขให้ถูกต้องของงบการเงิน
รายละเอียด : 1. สรุปมาตรฐานการบัญชีเรื่องการนำเสนองบการเงิน
–หลักการทบทวนการรับรู้รายได้ก่อนการปิดบัญชีเพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
–มาตรฐานรายงานทางการเงิน
–การนำเสนองบการเงิน
–วัตถุประสงค์ของงบการเงิน
–TAS 1 การนำเสนองบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล
–งบการเงินฉบับสมบูรณ์
-งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
–งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
2.รูปแบบการกำกับงานบัญชีสำคัญต่อการจัดทำบัญชีอย่างไร
–การกำกับงานบัญชี
–การจัดทำบัญชี
3.การนำเสนองบการเงินปีที่แล้วมาเปรียบเทียบกับปีปัจจุบันมีประโยชน์อย่างไร
–วิเคราะห์เปรียบเทียบ
–ข้อมูลในอดีต
4.ผลกระทบต่องบการเงินเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี
5.จะรู้ได้อย่างไรว่าระบบบัญชีของท่านเอื้อให้เกิดปัญหาต่อการจัดทำงบการเงินหรือไม่
–แบบสอบถามการตรวจสอบระบบบัญชีท่านเหมาะสมหรือไม่
–ปัจจัยที่มีผลต่อการ์ดทำงบการเงิน
6.ระบบบัญชี ผังบัญชีไม่ได้เปลี่ยนมาแล้ว 5 ปี จะมีผลกระทบอย่างไรต่อการจัดทำบัญชี
–ไม่เปลี่ยนระบบบัญชี 5 ปี
–ไม่เปลี่ยนผังบัญชี 5 ปี
7.จะแก้ไขอย่างไรเมื่อมีเหตุทำให้ไม่สามารถจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีได้
8.ทำไมผู้ทำบัญชีต้องอ่านงบการเงิน เพื่ออะไร และได้ประโยชน์อย่างไร
–ผู้อ่านงบการเงิน
–งบกระแสเงินสด
–วัตถุประสงค์ของงบกระแสเงินสด
–แสดงความสัมพันธ์ของงบการเงิน
–งบแสดงเงินสดเตรียมตัวอย่างไร
–กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน Operation
–กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (Investing)
–กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน(Financing)
–แสดงรูปแบบงบแสดงฐานะการเงินกับงบกระแสเงินสด
–รูปแบบงบกระแสเงินสด
–กิจกรรมลงทุนและการจัดหาเงินที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดระหว่างงวด
–วิธีการแสดงงบกระแสเงินสด
–ขั้นตอนในการจัดทำงบกระแสเงินสด
–การปรับปรุงงบกระแสเงินสด –กิจกรรมดำเนินงาน
9.การจัดทำงบกระแสเงินสด ต้องปรับผังบัญชีก่อนหรือไม่ อย่างไร
10. ก่อนทำงบกระแสเงินสด ต้องปรับผังบัญชีก่อนหรือไม่ อย่างไร
11. การจัดทำงบกระแสเงินสดสำหรับกิจการขนาดเล็ก
12. การจัดทำงบกระแสเงินสดสำหรับกิจการขนาดใหญ่
13. Free Cash Flow คืออะไร หาได้จากไหนและมีประโยชน์ อย่างไร
14. ความสัมพันธ์เกณฑ์คงค้างกับเกณฑ์ดำเนินงานต่อเนื่องมีผลกระทบอย่างไรบ้างต่องบการเงิน
15. อัตราส่วนทางการเงินได้สะท้อนภาพการดำเนินงานต่อเนื่อง
16. วัตถุประสงค์ของผู้ใช้งบการเงินคืออะไรมีความสำคัญอย่างไร
–การให้ข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียกับกิจการ
–ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้รายงานการเงินกับการตัดสินใจ
–วัตถุประสงค์ของงบการเงิน และ งบการเงิน
17. งบการเงินต้องทำอย่างไรจึงจะมีคุณภาพและน่าเชื่อถือ
18. องค์ประกอบของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จต้องจัดทำมีอะไรบ้าง
– กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นประกอบด้วย
19. หมายเหตุประกอบงบการเงินทำไมผู้ทำบัญชีถึงต้องให้ความสำคัญ
20. ข้อพิจารณาโดยรวมสำหรับ การนำเสนองบการเงินที่สำคัญมีอะไรบ้าง
– ข้อพิจารณาโดยทั่วไป
– โครงสร้างและเนื้อหา
21. ข้อควรพิจารณาในการจัดประเภทรายการในงบการเงินอย่างไร จึงจะให้ประโยชน์สูงสุด22. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำคัญในการจัดทำงบการเงินที่ผู้ทำบัญชีไม่ควรมองข้าม– NPAEs
23. งบกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นแล้ว กับกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดอยู่ในงบกำไรขาดทุนทั้งคู่หรือไม่
24. ปรับโครงสร้างหนี้จากระยะสิ้นเป็นหนี้ระยะยาวสามารถปรับปรุงงบการเงินได้หรือไม่
25. ลูกหนี้การค้ากับเจ้าหนี้การค้าสามารถนำมาหักลบกันได้หรือไม่และจะต้องทำอย่างไร
26. สินทรัพย์รอการขายต้องแยกออกจากรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์หรือไม่ และต้องทำอย่างไร
27. หน้ารายงานผู้สอบบัญชีที่ถูกต้องควรทำอย่างไร
28. กิจการ NPAEs มีกำไรต่อหุ้นผิดปกติหรือไม่
29. วิธีการเขียนรายงานการประชุม และตัวอย่างรายงานการประชุมที่ผู้ทำบัญชีต้องทราบ
–การประชุม
–Types of meetings
30. คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
–ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และซื่อสัตย์สุจริต
–ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงานการรักษาความลับ
–ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ
–ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วนบุคคลหรือนิติบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ให้
–ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทั่วไป
-พ.ร.บ.การบัญชี 2543
-พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี 2547
รหัสหลักสูตร :  5911-06-201-012-02 ตรวจหลักสูตรอบรมสภาฯ
ระยะเวลา ผู้สอบฯ (CPA) :  บัญชี 6 ชม.
ระยะเวลา ผู้ทำบัญชี :  บัญชี 6 ชม.
วันที่ :  05 พฤศจิกายน 2559
เวลา :  09:00 น. - 16:30 น.
ราคา :  934.58+vat 65.42 รวม 1,000 บาท
โดย :  อ.จิรศักดิ์ เจิรญปัญญายิ่ง (วิทยากร)
สถานที่ :  บริษัท P&G 2151/2-3 ซ.รามคำแหง 43/1 หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
( เข้าจากปากซอยมา อยู่ขวามือ ห้องที่ 2-3 ค่ะ )

โทร. 087-019-1999 คุณจอย
ID Line : @pg-acc
สถานะ :   เต็ม

Copyright© pg-ram.com
designed by
pg-gov.com
(B: 1442,C: 0)
หน้าแรก | ตารางเรียน | สาขาราม 2 | หลักสูตรราม | การดานถามตอบ
สถาบันติว PASS & GOOD
2151/2-3 ซอยรามคำแหง43/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 Tel.02-7162180-2

เข้าซอยรามคำแหง 43/1 มองด้านขวามือก่อนถึง 7-11 (เซเว่น)
 
ติว สอน สอบ สมัคร เรียน รับติว รับสอน ติวราม ติวหน้าราม สอบราม สมัครราม สมัครเรียนราม สอนราม เรียนราม สอนหน้าราม สถาบันติวราม สถาบันติวหน้าราม ราม หน้าราม รามคำแหง ม.ราม มหาวิทยาลัยราม มหาวิทยาลัยรามคำแหง ราม 2 หน้าราม 2 รามคำแหง 2 ม.ราม 2 มหาวิทยาลัยราม 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2