สถาบันติวราม
หน้าแรก P&G บริการของสถาบันและบริษัท วิธีการชำระเงิน ติดต่อเรา P&G ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

085-919-8282
เวลา 09:00 - 15:00 น.

รับสมัครติวนักศึกษาใหม่
ดูแล+เรียนจบภายใน 3 ปี
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
คณะที่เปิดติว
ติว ม.รามคำแหง
ตารางติว
ปรึกษาปัญหาการเรียน
สถาบันติวคืออะไร
แนะนำการเลือกคณะเรียน
หลักสูตร ม.รามคำแหง
เทียบวุฒิที่ใช้สมัครมหาลัยรามคำแหง
 
เช่าสถานที่สัมมนา
สิ่งอำนวยความสะดวก
รูปภาพสถานที่
อัตราค่าบริการ
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
 
ปรึกษากฎหมาย
อัตราค่าบริการทั่วไป
ปรึกษาปัญหากฎหมาย
 
วางระบบการสื่อสาร
งานและประเภทงานที่บริการ
 


สมาชิก 3D (เด่น ดู ดี)
สมัครเป็นสมาชิกกับเรา พร้อมแนบรูปภาพ สาวสวย หนุ่มหล่อ มาโชว์ความสวยความหล่อของคุณ ให้เพื่อนๆ ได้อิจฉา
คลิ๊กเลย

ร่วมโหวตให้คะแนน พร้อมรับของรางวัลจากสถาบัน
มาใหม่วันนี้ 3 อันดับล่าสุด
คณะรัฐศาสตร์
1076 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
410 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
335 โหวตชอบชอบมาก

โหวตมากที่สุด 10 อันดับ
คณะรัฐศาสตร์
12965 โหวตชอบชอบมาก
คณะมนุษยศาสตร์
9345 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
8615 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
8285 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
7925 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
7908 โหวตชอบชอบมาก
คณะมนุษยศาสตร์
7672 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
7005 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
6978 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
6945 โหวตชอบชอบมาก

แสดงสมาชิกร่วมโหวตทั้งหมด
 
 
PG036 :  ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 2559 ตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 12
รายละเอียด : กรอบและโครงร่างเนื้อหา :
1.หลักเกณฑ์ ความหมายที่เกี่ยวข้อง
–วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ ความหมาย และประโยชน์ของการบัญชีภาษีเงินได้
–ที่มาของการบัญชีภาษีเงินได้ (Deferred Tax) : ความแตกต่างที่สำคัญของหลักการบัญชี กับหลักการด้านภาษีอากร
–เหตุใดจึงเอ่ยถึงแต่ความแตกต่างชั่วคราว
2.หลักเกณฑ์สำคัญทำไมต้องเป็นวิธีหนี้สินตามงบแสดงฐานะ การเงินแทนที่จะเป็นวิธีหนี้สินตามกำไรหรือขาดทุน
–ทำไมเป็นผลแตกต่างทางระยะเวลา (Timing Differences)
–ทำไมเป็นผลแตกต่างชั่วคราว (Temporary Differences)
3.หลักเกณฑ์การรับรู้ที่สำคัญ
–ผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีนิติบุคคล (Taxable Temporary Differences)สินทรัพย์ที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม การรวมธุรกิจ ความนิยม การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินเมื่อเริ่มแรก
–ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี ค่าความนิยม การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินเมื่อเริ่มแรก
– ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
–การนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ยังไม่ได้รับรู้มาประเมินใหม่
–เงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขาและบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมการงาน4. การวัดมูลค่า
–ที่สำคัญอยู่ที่อัตราภาษีนิติบุคคลสำหรับงวดที่กิจการจะได้รับประโยชน์
–เพราะมูลค่าสินทรัพย์ภาษีรอตัดบัญชี หรือ หนี้สินภาษีรอตัดบัญชีเป็นผลคูณของความแตกต่างชั่วคราว คูณด้วย อัตราภาษี
5.การรับรู้ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
–รายการที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
–รายการที่รับรู้นอกกำไรหรือขาดทุน
–ภาษีเงินได้ที่รอการตัดบัญชีเกิดจากการรวมธุรกิจ
6.การแสดงรายการ
–สินทรัพย์ภาษีเงินได้และหนี้สินภาษีเงินได้ การหักกลบ
–ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และรายได้ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับกำไรหรือขาดทุนจากกิจกรรมปกติ
–ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้ต่างประเทศรอการตัดบัญชี
7.การเปิดเผยข้อมูล
–มาตรฐานกำหนดให้กิจการเปิดเผย ส่วนประกอบที่สำคัญของรายได้ภาษีเงินได้ได้แยกจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เช่น
–ค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน
–รายการปรับปรุงภาษีเงินได้งวดก่อนที่รับรู้ ในงวดปัจจุบัน
–ค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นหรือ กลับรายการ
–ค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีหรือการจัดเก็บภาษีตามอัตราภาษีใหม่
–ค่าผลประโยชน์จากขาดทุนทางภาษี หรือผลแตกต่างชั่วคราวที่ไม่ได้บันทึกงวดก่อนแต่นำมาลดจำนวนภาษีในงวดปัจจุบัน
–ค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ บัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาดที่สำคัญซึ่ง รวมในกำไรหรือขาดทุนเนื่องจากไม่สามารถนำไปปรับปรุงย้อนหลังได้
–การเปิดเผยประเด็นอื่นๆ
8.ปัญหาและแนวทางการปฏิบัติ
–กรณีตีราคาทรัพย์สินใหม่ตาม มาตรฐาน ฉบับที่ 16
–กรณีมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อกิจการไม่เท่ากับมูลค่าตามบัญชีบริษัทย่อยที่ซื้อมา
–กรณีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม, กิจการร่วมค้า
–กรณีผลขาดทุนทางภาษียกไปใช้ประโยชน์ไม่เกิน 5 รอบฯ ตาม มาตรา 65 ตรี (12) แห่งประมวลรัษฎากร
–กรณีสินค้าคงเหลือลดมูลค่าตาม มาตรา 65 ทวิ (6) แห่งประมวลรัษฎากร
–กรณีตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้นตาม มาตรา 65 ทวิ (3) แห่งประมวลรัษฎากร
– กรณีราคาทุน ทรัพย์สิน ประเภทรถยนต์นั่งเนื่องจากความแตกต่างของบัญชีกับภาษี
–กรณีผลประโยชน์พนักงาน เงินชดเชยตาม กฎหมายแรงงาน
–กรณีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่อาจกำหนดอายุได้แน่นอน
–ประเด็นอื่นๆ
รหัสหลักสูตร :  5910-06-201-002-03 ตรวจหลักสูตรอบรมสภาฯ
ระยะเวลา ผู้สอบฯ (CPA) :  บัญชี 6 ชม.
ระยะเวลา ผู้ทำบัญชี :  บัญชี 6 ชม.
วันที่ :  22 ตุลาคม 2559
เวลา :  09:00 น. - 16:30 น.
ราคา :  934.58+vat 65.42 รวม 1,000 บาท
โดย :  อ.วิทูร พงษ์พิทักษ์ (วิทยากร)
สถานที่ :  บริษัท P&G 2151/2-3 ซ.รามคำแหง 43/1 หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
( เข้าจากปากซอยมา อยู่ขวามือ ห้องที่ 2-3 ค่ะ )

โทร. 087-019-1999 คุณจอย
ID Line : @pg-acc
สถานะ :   เต็ม

Copyright© pg-ram.com
designed by
pg-gov.com
(B: 1442,C: 0)
หน้าแรก | ตารางเรียน | สาขาราม 2 | หลักสูตรราม | การดานถามตอบ
สถาบันติว PASS & GOOD
2151/2-3 ซอยรามคำแหง43/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 Tel.02-7162180-2

เข้าซอยรามคำแหง 43/1 มองด้านขวามือก่อนถึง 7-11 (เซเว่น)
 
ติว สอน สอบ สมัคร เรียน รับติว รับสอน ติวราม ติวหน้าราม สอบราม สมัครราม สมัครเรียนราม สอนราม เรียนราม สอนหน้าราม สถาบันติวราม สถาบันติวหน้าราม ราม หน้าราม รามคำแหง ม.ราม มหาวิทยาลัยราม มหาวิทยาลัยรามคำแหง ราม 2 หน้าราม 2 รามคำแหง 2 ม.ราม 2 มหาวิทยาลัยราม 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2